Koninklijk Besluit van 09 juni 2009
gepubliceerd op 23 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000422
pub.
23/06/2009
prom.
09/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3;

Gelet op het personeelsplan van het jaar 2008 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften opgenomen in artikel 54, 2e lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken;

Gelet op het advies nr. 41.002/I/P van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 6 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing van artikel 43, § 3, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de verschillende functies bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle die een trap in de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : 1e trap : de functies van directeurgeneraal en van departementshoofd; 2e trap : de functies opgenomen in de functieklassen E4 en E3; 3e trap : de functies opgenomen in de functieklassen E2 en E1; 4e trap : de functies opgenomen in de functieklassen S4 en S3; 5e trap : de functies opgenomen in de functieklassen S2 en S1.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 9 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^