Koninklijk Besluit van 09 juni 2009
gepubliceerd op 27 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009000441
pub.
27/07/2009
prom.
09/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, ALGEMENE BESCHOUWINGEN Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt ertoe het maximumbedrag van de eindejaarstoelage die aan het brandweerpersoneel kan worden toegekend, te verhogen.

Dit houdt in dat de gemeenten nog steeds hun autonomie blijven behouden om te beslissen of ze al dan niet een eindejaarstoelage toekennen aan hun brandweerpersoneel. Wanneer ze beslissen dit te doen, bepalen ze autonoom het bedrag binnen de grenzen van de minima en maxima vastgelegd door het gewijzigde koninklijk besluit.

De bedoeling van dit besluit is om de gemeenten toe te laten, wanneer ze dit wensen, een zelfde eindejaarstoelage aan het brandweerpersoneel toe te kennen als aan het overige gemeentepersoneel, dus rekening houdend met de gewestelijke reglementaire grenzen.

ANALYSE VAN DE ARTIKELEN Artikel 1 Dit artikel vervangt de tekst van artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 2006.

In de oorspronkelijke tekst werd het maximumbedrag van de eindejaarstoelage berekend volgens een formule.

In dit besluit wordt het maximumbedrag van de eindejaarstoelage vastgelegd op maximaal een twaalfde van het jaarsalaris.

De eindejaarstoelage van het gemeentepersoneel wordt geregeld door de gewestelijke overheden. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn enerzijds en het sectoraal akkoord van het Waalse Gewest van 2 december 2008 hebben de maximale eindejaarstoelage voor het gemeentepersoneel trapsgewijs verhoogd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de eindejaarstoelage geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 2 Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding.

Deze datum werd vastgesteld op 1 december 2008, zodat de gemeenten hun brandweerpersoneel een zelfde eindejaarstoelage als hun overig personeel kunnen toekennen. Voor het overige gemeentepersoneel zijn immers reeds verhogingen mogelijk voor de eindejaarstoelage van 2008.

Artikel 3 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

9 JUIN 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, inzonderheid op artikel 9, § 1, vervangen bij gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 2006;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het protocol nr. 2009/01 van 19 maart 2009 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 2006, wordt vervangen als volgt : « Het maximumbedrag van de eindejaarstoelage mag niet hoger zijn dan een twaalfde van het jaarsalaris. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2008.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^