Koninklijk Besluit van 09 juni 2009
gepubliceerd op 23 maart 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022463
pub.
23/03/2010
prom.
09/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 16, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, inzonderheid op artikel 4, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 oktober 1989, 24 augustus 2001, 21 januari 2007 en 21 oktober 2008;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor mijnwerkers, gegeven op 22 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 mei;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor begroting van 29 mei 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

De koppeling van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers aan de minima in de rustpensioenen voor werknemers beantwoordt aan de geest van het Generatiepact dat een jaarlijkse enveloppe vastlegt die ondermeer uitgaat van een jaarlijkse welvaartsaanpassing van de forfaitaire sociale uitkeringen.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 oktober 1989, 24 augustus 2001, 21 januari 2007 en 21 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 1°, wordt het getal « 11.125,80 » vervangen door het getal « 11.459,57 »; b) in 2°, wordt het getal « 12.998,08 » vervangen door het getal « 13.388,02 » c) in 3°, wordt het getal « 8.903,30 » vervangen door het getal « 9.170,40 » d) in 4°, wordt het getal « 10.214,41 » vervangen door het getal « 10.520,84 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2009.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^