Koninklijk Besluit van 09 juni 2009
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009024210
pub.
05/08/2009
prom.
09/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren;

Overwegende het bijzondere geval van een tot tuberculosehaard verklaard runderbeslag, waar alle dieren op bevel afgemaakt zijn en waar een groot aantal karkassen in beslag genomen zijn omwille van tuberculose, en overwegende de noodzaak om voor dit geval een bijzondere vergoeding te voorzien;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 20 september 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2007;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 28 maart 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Staatssecretaris voor Begroting van 4 december 2008;

Gelet op advies 46.191/3 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4. Onverminderd § 1, wanneer een runderenbedrijf tot tuberculosehaard verklaard wordt en op voorwaarde dat : 1° alle dieren op bevel afgemaakt worden binnen een periode van maximaal drie maanden en;2° meer dan tien procent van de karkassen volledig in beslag genomen worden in het slachthuis omwille van rundertuberculose; wordt een aanvullende vergoeding toegepast.

De aanvullende vergoeding (Va) wordt berekend als volgt : Va = Som Sw/Nb x (Nb - 0,1 x Ntot) - Som Sw : de som van de slachtwaarden van de dieren volledig in beslaggenomen in het slachthuis; - Nb : het aantal dieren volledig in beslag genomen; - Ntot : het totaal aantal geslachte dieren.

In het bijzondere geval van rundertuberculose waarbij alle dieren op bevel geslacht worden en waarbij voldaan wordt aan de hiervoor vermelde voorwaarden bedraagt de totale vergoeding (Vt) dan : Vt = Som V + Va - Vt : de totale vergoeding; - Som V : de som van de individuele vergoedingen berekend volgens de formule van § 1; - Va : de aanvullende vergoeding toegekend aan het geheel van de in beslag genomen karkassen in het slachthuis omwille van rundertuberculose. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^