Koninklijk Besluit van 09 juni 2020
gepubliceerd op 17 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020041357
pub.
17/06/2020
prom.
09/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041357

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


9 JUNI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van de vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van de vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 Invoering van een functieclassificatie in de deelsector van de vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten (Overeenkomst geregistreerd op 19 februari 2018 onder het nummer 144659/CO/118) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten en hun arbeiders. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing indien er op ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst getekend wordt die een analytische functieclassificatie inhoudt.

Indien er twee of meer vakbonden vertegenwoordigd zijn in de onderneming, dient de collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend te worden door minstens twee van deze vakbonden. HOOFDSTUK II. Begrippenkader

Art. 2.Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : 1° "taak" : een reeks van verrichtingen en/of handelingen die nodig is voor en gericht is op het met resultaat uitoefenen van een gedeelte van de functie;2° "functie" : het geheel van bijeenhorende taken en verantwoordelijkheden dat aan een arbeider binnen een bedrijf is opgedragen;3° "referentiefimctie" : een functie die afgeleid is uit een sectorale analyse en die als vergelijkingspunt fungeert bij de indeling van een functie in een functieklasse.De exhaustieve lijst van de referentiefuncties zoals opgenomen in de sectorale functieclassificatie (bijlage 1), hun beschrijving (bijlage 3) en de functiematrix (bijlage 2) maken integraal deel uit van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst; 4° "ORBA-methode" : analytische methode om functies te analyseren en te waarderen;5° "functieweging" : de weging van elke referentiefunctie op basis van de ORBA-methode;6° "functieklasse" : alle referentiefuncties die op basis van hun weging vallen binnen eenzelfde van de 8 wegingsintervallen;7° "beroepscommissie" : een paritair samengestelde commissie van functiewaarderingsdeskundigen, eventueel bijgestaan door een externe deskundige van de ORBA-methode.Deze laatste kan niet eerder betrokken geweest zijn in een vroegere fase van de beschrijving van de functies. HOOFDSTUK III. - Sectorale functieclassificatie Art. 3 § 1. De referentiefuncties werden beschreven en gewogen volgens de ORBA-methode. § 2. De referentiefuncties werden na weging op basis van de toegekende ORBA-punten in 8 functieklassen ingedeeld, met als resultaat de sectorale functieclassificatie opgenomen in bijlage 1. HOOFDSTUK IV. - Toepassing van de functieclassificatie op ondernemingsvlak

Art. 4.§ 1. De werkgever zal iedere arbeider een bedrijfsfunctie en functieklasse toewijzen. § 2. Voor elke arbeider zal de inhoud van de reële functie vergeleken worden met de inhoud van de referentiefuncties. De titel van de functie is slechts een indicatie. § 3. Indien na zorgvuldige en objectieve vergelijking blijkt dat de kerntaken van een functie voor het geheel of het overgroot deel, dit is voor minstens 80 pct., samen vallen met deze van een referentiefunctie, wordt de bedrijfsfunctie in de overeenstemmende functieklasse ondergebracht. § 4. Indien na zorgvuldige en objectieve vergelijking blijkt dat de kerntaken van de functie wel of voor een groot deel, dit is voor minstens 20 pct., afwijken van deze van een referentiefunctie, maar wel samenvallen met kerntaken van meerdere referentiefuncties, zal de werkgever de volgende werkwijze volgen : - Beschrijving van de kerntaken van de functie aan de hand van de vragenlijst die beschikbaar is bij de sociale partners; - Punt per punt vergelijking van de kerntaken van deze bedrijfsfuncties met de kerntaken van de meest vergelijkbare referentiefuncties. § 5. De reële functies worden naar analogie met de aangehaalde referentiefuncties ingedeeld in één van de acht functieklassen zoals vermeld in de sectorale functieclassificatie (bijlage 1). § 6. De functie "Productiemedewerker (manueel) 04.04.13" sluit nauw aan bij de functie "Helper Productie (manueel) 04.04.07".

Eerstgenoemde functie kan op ondernemingsvlak uitsluitend toegepast worden na overleg met de syndicale afvaardiging en indien blijkt dat er in de concrete uitoefening voldoende objectieve verschillen zijn met de functie "Helper Productie (manueel) 04.04.07".

Art. 5.§ 1. De arbeider die meerdere functies uitoefent die onder dezelfde functieklasse vallen, wordt ingedeeld in dezelfde functieklasse. § 2. De arbeider die regelmatig meerdere functies uitoefent die onder verschillende functieklassen vallen, wordt in de functieklasse ingedeeld die overeenstemt met de hoogste functie, op voorwaarde dat deze functie, gemiddeld genomen, gedurende minstens 33 pct. van de tijd per week of per productiecyclus uitgeoefend wordt.

Paritaire commentaar : In de bedrijven met een syndicale afvaardiging zal deze bepaling, rekening houdend met de realiteit van de onderneming en haar organisatie, onderwerp zijn van lokaal overleg.

De ondertekenende partijen zullen het criterium van de 33 pct. vóór eind 2019 evalueren. § 3. De arbeider die occasioneel meerder functies uitoefent die tot verschillende functieklassen behoren, blijft in de functieklasse ingedeeld die overeenstemt met zijn gebruikelijke functie. HOOFDSTUK V. - Communicatie

Art. 6.§ 1. De ondernemingsraad en bij gebreke hiervan de vakbondsafvaardiging, alsook de arbeiders worden geïnformeerd over functies en de indeling in de functieklassen.

De ondernemingsraad en bij gebreke hiervan de vakbondsafvaardiging worden eveneens in alle transparantie geïnformeerd over de impact van de invoering van de nieuwe classificatie op de loonmassa van de onderneming, onder andere met het oog op de ondernemingsonderhandelingen 2019-2020. § 2. De werkgever deelt aan elke arbeider de referentiefunctie(s) mee uit de lijst van de referentiefuncties (bijlage 1) op basis waarvan hij in zijn functieklasse werd ingedeeld, alsook diens functieklasse.

Deze mededeling dient te gebeuren bij de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst, of bij aanwerving en bij elke wijziging van de functie. § 3. De functie en de functieklasse van de arbeider worden vermeld op diens loonfiche. HOOFDSTUK VI. - Beroepsprocedure

Art. 7.§ 1. De arbeider die in beroep wenst te gaan tegen de classificatie van zijn functie, kan binnen de maand na bekendmaking van zijn indeling door de werkgever zijn bezwaar kenbaar maken bij de werkgever. Hij kan zich laten bij staan door een vakbondsafgevaardigde en eventueel door de regionale vakbondssecretaris.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de arbeidsrechtbank bij een eventueel later geschil. § 2. Indien de werkgever en de betrokken arbeider, eventueel bijgestaan door een vakbondsafgevaardigde of regionale vakbondssecretaris, niet tot een akkoord komen, kan één of beide partijen beroep doen op de beroepscommissie. § 3. Deze commissie stelt een onderzoek in en laat zich informeren door de betrokken arbeider, de vakbondsafgevaardigde, de hiërarchische leiding en de werkgever. Zij brengt eventueel een bezoek aan de werkplek. § 4. Op grond van de ingewonnen informatie waardeert zij op basis van de ORBA-methode de functie en deelt zij de functie in in een functieklasse. Het besluit van de commissie is definitief en kan alleen voor de arbeidsrechtbank aangevochten worden. HOOFDSTUK VII. - Bepaling van het loon

Art. 8.Het loon van de arbeider wordt bepaald op basis van de opeenvolgende collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten. HOOFDSTUK VIII. - Onderhoud van de functies

Art. 9.De ondertekenaars verbinden zich ertoe te waken over de actualisatie van de functieclassificatie en indien nodig over te gaan tot onderhoud van de functies. HOOFDSTUK IX. - Sociale vrede

Art. 10.De syndicale organisaties verbinden zich er toe om tot einde 2020 geen andere eisen te stellen met betrekking tot de functieclassificatie dan de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, noch op niveau van de deelsector, noch op niveau van de ondernemingen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd afgesloten om onder meer een antwoord te bieden op de externalisering van bepaalde activiteiten.

Deze voorziet daarom op uitdrukkelijke vraag van de werkgeversorganisaties een verlaging van de sectorale minimumlonen voor de 1ste drie functieklassen. In het geval een onderneming die activiteiten zou externaliseren naar andere paritaire comités en bijgevolg de geest van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet respecteert, zullen de syndicale organisaties zich niet meer gebonden voelen door de sectoraal vastgestelde minimumlonen voor deze drie functieklassen. In die onderneming zal de clausule sociale vrede dan niet van toepassing zijn. HOOFDSTUK X. - Inwerkingtreding

Art. 11.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan die laten beëindigen mits betekening van een opzeggingsperiode van 12 maanden bij een ter post aangetekende brief, opgestuurd naar de voorzitter van het paritair comité. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de indeling van de arbeiders die in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten werken (registratienummer 132729 - koninklijk besluit van 10 januari 2017 - Belgisch Staatsblad van 1 maart 2017).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^