Koninklijk Besluit van 09 maart 2003
gepubliceerd op 02 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012135
pub.
02/04/2003
prom.
09/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter , § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap vormen;

Gelet op de opmerkingen van de vakbonden, gegeven op 5 juni 2002 voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt en gegeven op 3 juni 2002 voor wat betreft de Algemene Centrale van de Openbare Diensten, overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 4 juli 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden in taalkaders verdeeld volgens de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2003.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 maart 2003 tot vastelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^