Koninklijk Besluit van 09 maart 2003
gepubliceerd op 14 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003021044
pub.
14/03/2003
prom.
09/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, inzonderheid op artikel 26quater , ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel overgaan naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel opgenomen in bijlage worden overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 2.Dit besluit zal aan elke belanghebbende worden meegedeeld en een afschrift zal aan het Rekenhof worden bezorgd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 4.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2003.

ALBERT Par le Roi : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 9 maart 2003 tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^