Koninklijk Besluit van 09 maart 2003
gepubliceerd op 18 maart 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022269
pub.
18/03/2003
prom.
09/03/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, inzonderheid op artikel 6, § 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 26 februari 2003;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat vanaf 1 april 2003 de gewaarborgde minimumpensioenen werknemer aangepast dienen te worden aan de nieuwe waarden, en dat het bijgevolg van belang is dat de Rijksdienst voor Pensioenen zo vlug mogelijk de nodige schikkingen hiertoe dient te treffen, inbegrepen de aanpassing van de berekeningsprocedures in de gegevensbank en deze voorafgaandelijk te testen;

Gelet op de noodwendigheid om de uitkeringen van de pensioenen aan de gerechtigden vanaf 1 april 2003 te kunnen waarborgen;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen bedoelde bedrag van 4.500,00 EUR wordt vervangen door het bedrag van 4.653,00 EUR.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^