Koninklijk Besluit van 09 maart 2014
gepubliceerd op 20 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "ge

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014201546
pub.
20/03/2014
prom.
09/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014 Techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (Overeenkomst geregistreerd op 18 februari 2014 onder het nummer 119416/CO/300) Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, in het bijzonder artikel 2 van dat besluit;

Overwegende dat de Nationale Arbeidsraad zich uit eigen bewe-ging heeft gebogen over het probleem van de formule van omrekening van het oude "ge-zondheidsindexcijfer" naar het nieuwe "gezondheidsindexcijfer", dat in de loop van januari 2014 van kracht zal worden;

Overwegende dat de toepassing van dat nieuwe indexcijfer gevolgen zal hebben voor de toepassing van de in de Nationale Arbeidsraad en de paritaire comités gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten;

Overwegende dat ten aanzien van de omrekeningsformule om van het oude naar het nieuwe indexcijfer over te gaan, en zoals reeds werd gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 8 van 16 maart 1972 bij de hervorming van het indexcijfer van de consumptieprijzen in 1972, nr. 28 van 26 mei 1976 bij de hervorming in 1976, nr. 40 van 11 januari 1984 bij de hervorming in 1984, nr. 48 van 29 januari 1991 bij de hervorming in 1991, nr. 67 van 29 januari 1998 bij de hervorming in 1998 en nr. 87 van 25 januari 2006 bij de hervorming in 2006, een eenvormig systeem uitgewerkt moet worden, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de paritaire comités om de inhoud zelf van hun collectieve arbeidsovereenkomsten te herzien, conform de regels die bij het betrokken paritair comité van toepassing zijn;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979; - de Boerenbond; - la Fédération wallonne de l'Agriculture"; - de Unie van Socialprofitondernemingen; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; op 12 februari 2014 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst dient onder "gezondheidsindexcijfer" te worden verstaan, het prijsindexcijfer bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Art. 2.Als gevolg van het feit dat in de loop van januari 2014 een nieuw "gezondheidsindexcijfer" wordt toegepast, moet er een aanpassing plaatshebben van de indexcijfers die in de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vermeld of die voor de toepassing ervan in aanmerking worden genomen : - de in de Nationale Arbeidsraad gesloten overeenkomsten waarin wordt verwezen naar een koppeling aan het "gezondheidsindexcijfer", basis 2004 = 100; - de in de paritaire comités gesloten overeenkomsten die voorzien in systemen van koppeling van de lonen aan het "gezondheidsindexcijfer", basis 2004 = 100.

Commentaar Het gaat om alle van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten waarin wordt verwezen naar een koppeling aan het oude indexcijfer, basis 2004 = 100.

Art. 3.Om deze aanpassing te verwezenlijken, worden de in artikel 1 bedoelde indexcijfers vermenigvuldigd met 0,8280.

Bij de afronding van de uitkomst van deze vermenigvuldiging tot het gebruikelijke aantal decimalen, zal met het cijfer volgend op de af te ronden decimaal geen rekening worden gehouden indien het lager is dan vijf; indien dat cijfer gelijk is aan of hoger is dan vijf, zal de af te ronden decimaal met een eenheid worden verhoogd.

Art. 4.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 31 januari 2014.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij herzien of opgezegd worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 maart 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^