Koninklijk Besluit van 09 mei 2006
gepubliceerd op 27 juni 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014136
pub.
27/06/2006
prom.
09/05/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


VERSLAG VAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat hierbij ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd en dat het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wijzigt, wijzigt een aantal regels die van toepassing zijn op fietsers.

Momenteel eist de Wegcode dat fietsen steeds uitgerust moeten zijn met lichten, met uitzonderingen van bijvoorbeeld koersfietsen of alle-terreinfietsen die enkel uitgerust moeten zijn met lichten wanneer ze 's nachts of bij slechts zicht rijden. Bovendien moeten deze lichten vast zijn.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om naast het gebruik van vaste lichten ook knipperlichten toe te laten. Deze lichten hoeven bovendien niet meer per se op de fiets te zijn geïnstalleerd maar zullen voortaan ook gedragen kunnen worden door de fietser zelf, op zijn lichaam, kledij of rugzaak voor zover ze zichtbaar blijven.

Dezelfde regels gelden voor de driewielers en de vierwielers.

Voor passagiers van een aan een fiets gekoppelde aanhanwagen wordt geen leeftijdsgrens meer gehanteerd. Deze leeftijdsgrens was een belemmering voor de mobiliteit van oudere kinderen met een handicap die in een aanhangrolstoel vervoerd worden.

De voorheen gehanteerde leeftijdslimiet van 8 jaar die meer bedoeld was om kinderen aan te zetten om vanaf die leeftijd zeld te gaan fietsen dan om louter veiligheidsredenen, wordt afgeschaft; er mag aangenomen worden dat dit bij kinderen zonder handicap voldoende spontaan zal gebeuren.

Elke zitplaats in de aanhangwagen moet bescherming bieden voor handen, voeten en rug. De massa van de aanhangwagen, met inbegrip van zijn lading en zijn passagiers, mag niet meer dan 80 kg bedragen, tenzij de aanhangwagen met een zelfremmend systeem is uitgerust.

Dit is inhoudelijk de draagwijdte van de wijzigingen die ter ondertekening aan Uwe Majesteit worden voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

9 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 20 juli 1991, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 februari 1982, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997, 16 juli 1997, 23 maart 1998, 9 oktober 1998, 15 december 1998, 7 mei 1999, 24 juni 2000, 17 oktober 2001, 14 mei 2002, 5 september 2002, 21 oktober 2002, 18 december 2002, 4 april 2003 en 26 april 2004;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 17 november 2005;

Gelet op advies nr. 39.494/4 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2005 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 44.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de besluiten van 14 mei en 18 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt de tweede zin geschrapt;2° het derde lid wordt vervangen door het volgende lid : « Een aanhangwagen mag slechts twee passagiers vervoeren en moet uitgerust zijn met beveiligde zitplaatsen met een afdoende bescherming van handen, voeten en rug.»; 3° een vierde lid wordt ingevoegd, luidende : « De fietser mag slechts één aanhangwagen trekken.»

Art. 2.Artikel 82.1.1.1°, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door het volgende lid : « Fietsers moeten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, vooraan en achteraan een niet verblindend vast licht of knipperlicht voeren.

Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood. »

Art. 3.In artikel 82.1.1.5°, eerste lid, vervallen de woorden « de lichten, ».

Art. 4.Artikel 82.1.2.1°, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « 1° Berijders van een drie- of vierwieler moeten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, vooraan en achteraan een niet-verblindend vast licht of knipperlicht voeren. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood. »

Art. 5.Artikel 82.1.3, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door het volgende lid : « Zij moeten bovendien een rood licht voeren zodra hun omvang het voor het rijwiel gevoerd rood licht onzichtbaar maakt. »

Art. 6.In artikel 82.1.4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In 1° worden de eerste en tweede leden vervangen door het volgende lid : « De lichten en reflectoren moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen, goed onderhouden zijn en goed werken.»; 2° De 2° wordt vervangen als volgt : « In geen geval mogen er vooraan rode lichten of rode reflectoren en achteraan witte of gele lichten of witte reflectoren gevoerd worden. »; 3° In 3° en 4° wordt het woord « voertuig » telkens vervangen door « rijwiel.»

Art. 7.Artikel 82.5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De massa van een door een fiets getrokken aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 80 kg, lading en passagiers inbegrepen.

Een aangangwagen met een massa van meer dan 80 kg mag evenwel gebruikt worden wanneer hij beschikt over een remsysteem dat automatisch in werking treedt wanneer de fietser remt ».

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^