Koninklijk Besluit van 09 mei 2008
gepubliceerd op 17 juni 2008

Koninklijk besluit waarbij de hevige hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000504
pub.
17/06/2008
prom.
09/05/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2008. - Koninklijk besluit waarbij de hevige hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat hevige hagelbuien hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 23 mei 2007 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Gelet op het technische verslag opgemaakt door de Directie Rampenschade van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid waarin gesteld wordt dat de desbetreffende hagelbuien de criteria vermeld in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 bereikt hebben;

Overwegende dat de hevige hagelbuien van 13 mei 2007 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben;

Gelet op het verslag van de Gouverneur betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door de hevige hagelbuien;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 februari 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hevige hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente Bièvre in de provincie Namen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Firenze, op 9 mei 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^