Koninklijk Besluit van 09 mei 2008
gepubliceerd op 19 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009362
pub.
19/05/2008
prom.
09/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MEI 2008. - Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België zijn bij koninklijk besluit van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005009812 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België sluiten aangewezen.

Sedert enkele maanden is dit Executief niet meer in staat om te functioneren als representatief orgaan van de islamitische eredienst omdat lopende gerechtelijke onderzoeken spanningen veroorzaken binnen het orgaan en omdat interne onenigheid tussen verschillende groepen de cohesie schaadt.

Uit diverse brieven blijkt bovendien dat tegen een aantal leden van het Executief een motie van wantrouwen is uitgesproken door de Algemene Vergadering van de Moslims van België en dat sommige leden vrijwillig hun ontslag hebben aangeboden. Op basis van die diverse brieven wordt vastgesteld dat de samenstelling van het Executief van de Moslims van België niet langer in overeenstemming was met voornoemd koninklijk besluit van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005009812 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België sluiten. Daarenboven is de VZW « Beheer van Financiën van de Executieve van de Moslims van België » in vereffening gesteld bij beschikking van 22 februari 2008 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Deze situatie heeft geleid tot de ondertekening van het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België. Deze artikelen hebben meer bepaald betrekking op de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst.

Op 14 maart 2008 is de Algemene Vergadering van de Moslims van België weer bijeengekomen en kon een akkoord worden bereikt over de benoeming van nieuwe leden.

Er is mij een lijst van 17 leden bezorgd, maar één lid heeft intussen ontslag genomen.

Het Executief van de Moslims van België bestaat uit een Nederlandstalig en een Franstalig college, voorgezeten door een ondervoorzit(s)ter. De voorzitter ziet toe op de samenhang van de namens het Executief van de Moslims van België genomen beslissingen.

De samenstelling is meegedeeld bij brief van 26 maart 2008 van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Moslims van België.

Het voorzitterschap van het Executief van de Moslims van België zal worden waargenomen door de heer UGURLU Semsettin.

Het Nederlandstalig college, met als ondervoorzitter de heer ÜSTÜN Mehmet, is samengesteld uit : 1. ACHAIBI Mohamed, 2.DIBBIH Mohamed, 3. KARANFIL Mehmet Sadik, 4.KAYA Ilhan, 5. QURESHI Iqbal Ahmed, 6.RADI El Hassan, 7. ULUSOY Hüseyin. Het Franstalig college, met als ondervoorzitster Mevr. PRAILE Isabelle, is samengesteld uit : 1. ADAHCHOUR Mohamed, 2.FATHA-ALLAH Mohamed, 3. GÜNAYDIN Zehra, 4.ONAT Ömer Faruk, 5. SABBANI Abdellah, 6.TIRYAKI Ibrahim.

Deze leden wensen overleg te plegen met alle geledingen van de islamitische gemeenschap om een beter geschikte vorm te zoeken voor een representatief orgaan van de islamitische eredienst in België.

Deze wens is opnieuw bevestigd.

De leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België zorgen dus voor continuïteit in afwachting van de overgang naar andere structuren.

Dit besluit heeft uitwerking voor een bepaalde duur waarvan de verlenging wordt beoordeeld op basis van het dossier.

In die context is het nuttig om te voorzien in een besluit tot erkenning van die leden als nieuw representatief orgaan van de islamitische eredienst in België.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

9 MEI 2008. - Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd door de wet van 19 juli 1974 en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009524 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst sluiten tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005009812 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de beslissing genomen door de Algemene Vergadering van de Moslims van België op 14 maart 2008 en meegedeeld aan Onze Minister van Justitie op 26 maart 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende, aan de Minister van Justitie door de uit de algemene verkiezingen van 20 maart 2005 ontstane Algemene Vergadering van de Moslims van België, voorgedragen personen worden erkend als leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België : 1. ADAHCHOUR Mohamed, 2.ACHAIBI Mohamed, 3. DIBBIH Mohamed, 4.FATHA-ALLAH Mohamed, 5. GÜNAYDIN Zehra, 6.KARANFIL Mehmet Sadik, 7. KAYA Ilhan, 8.ONAT Ömer Faruk, 9. PRAILE Isabelle, 10.QURESHI Iqbal Ahmed, 11. RADI El Hassan, 12.SABBANI Abdellah, 13. TIRYAKI Ibrahim, 14.UGURLU Semsettin, 15. ULUSOY Hüseyin, 16.ÜSTÜN Mehmet.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005009812 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2008 en houdt op uitwerking te hebben op 31 maart 2009.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Firenze, 9 mei 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^