Koninklijk Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 30 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009772
pub.
30/11/2015
prom.
09/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009772

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 157, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie sluiten;

Gelet op de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum sluiten tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, artikel 144, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 maart 2015;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevings-impactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op advies 57.512/3 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging aan het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, wordt in de Franse tekst de woorden "de Limbourg" vervangen door de woorden "du Limbourg"

Art. 2.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "de Luxembourg" vervangen door de woorden "du Luxembourg".

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "de Hainaut" vervangen door de woorden "du Hainaut".

Art. 4.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "te Nijvel" vervangen door de woorden "Waals Brabant".

Art. 5.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "te Bergen en te Charleroi" vervangen door het woord "Henegouwen".

Art. 6.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden "te Bergen en te Charleroi vervangen door het woord "Henegouwen".

Art. 7.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "de Limbourg" vervangen door de woorden "du Limbourg".

Art. 8.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "de Luxembourg" vervangen door de woorden "du Luxembourg".

Art. 9.In artikel 30 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "de Hainaut" vervangen door de woorden "du Hainaut". HOOFDSTUK 2. - Wijziging aan het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Art. 10.In artikel 1, b, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten, worden in de bepaling onder 2°, de woorden " te Bergen en te Charleroi" vervangen door het woord "Henegouwen". HOOFDSTUK 3 - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van de inwerkingtreding van de wet van 19 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

Art. 12.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Arbeid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K.PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^