Koninklijk Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 25 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011464
pub.
25/11/2015
prom.
09/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011464

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikelen XI.20, § 7, 9 en 10, XI. 21, § 2, XI.23, § 10, XI.48, § 1, XI.50, § 3, XI.51, § 4, XI.52, § 2, XI.100 en XI.101;

Gelet op de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, artikel 32, § 2;

Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, artikel 40, § 1, vierde lid, en de bijlage betreffende de jaartaksen voor het instandhouden van een octrooiaanvraag of van een octrooi;

Gelet op de wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, artikel 1, § 1, tweede lid, en de bijlage betreffende de jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen;

Gelet op de wet van 5 juli 1998 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, artikel 2, tweede lid, en de bijlage betreffende de jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten;

Overwegende dat het Wetboek van economisch recht in artikel XI.48, § 1, voorziet dat het de Koning is die het bedrag vaststelt van de jaartaksen en van de toeslag, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

Overwegende dat het Wetboek van economisch recht de vaststelling van een aantal taksen door de Koning facultatief maakt; dat dit besluit, gebruik makend van deze mogelijkheid, een aantal taksen afschaft; dat het met name de volgende taksen betreft : de taksen voor de kennisgeving van een overdracht, een overgang of een verlening van een licentie op een octrooiaanvraag, een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat (12 euro elk), de taks voor de indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type (6 euro), en de taks voor de opeising van een voorrangsrecht (12 euro per opgeëist voorrangsrecht);

Overwegende dat de verwerking van de betaling van deze taksen aanleiding geeft tot hogere kosten dan hetgeen deze taksen opbrengen; dat de schrapping ervan bijgevolg een administratieve vereenvoudiging met zich meebrengt; dat deze afschaffing bovendien ook de gebruikers van het systeem zal aansporen om een volledig dossier over te maken aan de Dienst en sneller over te gaan tot de melding van wijzigingen in het statuut van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten;

Overwegende dat dit besluit ook de bedoeling heeft de gebruikers van het systeem te responsabiliseren op vlak van de kwaliteit van de dossiers van octrooiaanvragen die worden ingediend bij de Dienst; dat in deze optiek twee corrigerende taksen verhoogd worden; dat het enerzijds de regularisatietaks betreft, welke verhoogd wordt van 12 euro tot 30 euro, met de bedoeling om gebruikers aan te sporen om van bij aanvang van de verleningsprocedure een volledig dossier over te maken aan de Dienst en om de administratieve kosten die gelinkt zijn aan een eventuele regularisatie te dekken; dat het anderzijds de taks voor een herstel van een voorrangsrecht betreft, welke verhoogd wordt van 50 euro tot 350 euro, eveneens om gebruikers aan te sporen om van bij aanvang van de verleningsprocedure een volledig dossier over te maken aan de Dienst en om de taks gelijk te stellen aan die van de taks die verschuldigd is voor een herstel in rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de Dienst niet in acht werd genomen; dat de verhoging van deze beide taksen geen afbreuk doet aan het vergoedend karakter ervan; dat de behandeling van deze uitzonderingsprocedures voor de Dienst een hogere kost met zich meebrengt dan respectievelijk 30 euro voor de regularisatieprocedure en 350 euro voor de herstelprocedure voor een voorrangsrecht;

Overwegende dat dit besluit bovendien voorziet in een verhoging met 10% van de jaarlijkse instandhoudingstaksen van de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten, alsook van de toeslagen voor laattijdige betaling van de jaartaksen; dat dit gerechtvaardigd wordt door het feit dat de bedoelde jaartaksen en toeslagen niet meer geïndexeerd werden sinds 2007; dat overigens kan worden opgemerkt dat België behoort tot de landen van de Europese Octrooiorganisatie met de laagste toepasselijke tarieven op vlak van octrooien; dat bovendien om het principe van budgettaire neutraliteit te garanderen deze verhoging van de taksen toelaat om de kosten te financieren van de implementatie in België van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013; dat indien blijkt dat de verhoging van de taksen op duurzame wijze aanleiding geeft tot aanzienlijk hogere ontvangsten dan de kosten voor implementatie van de UPC-Overeenkomst in België, het bedrag van de taksen naar beneden toe moet worden herzien om de verhoging van de taksen in overeenstemming te brengen met de voornoemde implementatiekosten;

Overwegende dat de wijzigingen die door dit besluit worden aangebracht in het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten in werking treden op 1 januari 2016; dat deze wijzigingen eveneens van toepassing zijn op de octrooien en aanvullende beschermingscertificaten die voor deze datum van inwerkingtreding werden aangevraagd of verleend; dat dit inhoudt dat zowel de verhogingen van de taksen en bijkomende taksen als de afschaffing van een aantal taksen van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2016, voor zover het feit dat deze taksen of bijkomende taksen doet ontstaan zich voordoet op deze datum of erna;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 juli 2015;

Gelet op advies 58.037/1 van de Raad van State, gegeven op 30 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 1995, wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.Het bedrag der verschuldigde taksen en bijkomende taksen in een procedure voor de Dienst inzake uitvindingsoctrooien en certificaten wordt bepaald overeenkomstig de tabel gevoegd in bijlage 1 bij dit besluit."

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 maart 2014, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt hersteld als volgt : "

Art. 3.Het bedrag der jaartaksen en toeslagen, bedoeld in de artikelen XI.48 en XI.101 van het Wetboek van economisch recht, wordt bepaald overeenkomstig de tabel gevoegd in bijlage 2 bij dit besluit."

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage 2 is gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Opheffingsbepalingen

Art. 5.Met toepassing van artikel 32, § 2, tweede lid, van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, wordt voor de hierna volgende bepalingen 1 januari 2016 vastgesteld als datum van opheffing : 1° in de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien : a) artikel 40, § 1, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 6 maart 2007, en b) de bijlage betreffende de jaartaksen voor het instandhouden van een octrooiaanvraag of van een octrooi, ingevoegd bij de wet van 6 maart 2007;2° artikel 1, § 1, tweede lid, van de wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, gewijzigd bij de wet van 6 maart 2007, en de bijlage betreffende de jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, ingevoegd bij de wet van 6 maart 2007;3° artikel 2, tweede lid, van de wet van 5 juli 1998 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, gewijzigd bij de wet van 6 maart 2007, en de bijlage betreffende de jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, ingevoegd bij de wet van 6 maart 2007. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.De bepalingen van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, en de bijlagen 1 en 2, zoals gewijzigd of ingevoegd bij dit besluit, zijn van toepassing op de octrooiaanvragen en de aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat, alsook op de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten, die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd of verleend, voor zover het feit dat deze taksen of toeslagen doet ontstaan zich voordoet op deze datum of erna.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 8.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten BIJLAGE 1 Verschuldigde taksen en bijkomende taksen in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Te innen taksen

Bedrag in euro

Indiening van een octrooiaanvraag

50

Toeslag voor het te laat betalen van een indieningstaks

25

Herstel van het voorrangsrecht

350

Verbetering of toevoeging van een beroep op voorrang

50

Opzoekingstaks

300

Indiening van een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC)

200

Indiening van een aanvraag voor verlenging van de duur van een certificaat

200

Regularisatie van een octrooiaanvraag, van een aanvraag voor een certificaat of van een aanvraag voor de verlenging van de duur van een certificaat

30

Verbeteren van taalfouten of fouten van overschrijving van een octrooiaanvraag per verbeterde of vervangen bladzijde

12

Herstel in rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de Dienst niet in acht genomen werd

350


Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten BIJLAGE 2 Verschuldigde jaartaksen en toeslagen met het oog op de instandhouding van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat

Te innen taksen voor wat betreft de uitvindingsoctrooien

Bedrag in euro

Derde jaartaks

40

Vierde jaartaks

55

Vijfde jaartaks

75

Zesde jaartaks

95

Zevende jaartaks

110

Achtste jaartaks

135

Negende jaartaks

165

Tiende jaartaks

185

Elfde jaartaks

215

Twaalfde jaartaks

240

Dertiende jaartaks

275

Veertiende jaartaks

320

Vijftiende jaartaks

360

Zestiende jaartaks

400

Zeventiende jaartaks

450

Achttiende jaartaks

500

Negentiende jaartaks

555

Twintigste jaartaks

600

Toeslag bij te late betaling van de derde tot de tiende jaartaks

85

Toeslag bij te late betaling van de elfde tot de twintigste jaartaks

230


Te innen taksen voor wat betreft de aanvullende beschermingscertificaten

Bedrag in euro

Eerste jaartaks

650

Tweede jaartaks

700

Derde jaartaks

750

Vierde jaartaks

800

Vijfde jaartaks

850

Toeslag bij te late betaling van de eerste tot de vijfde jaartaks

250


Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^