Koninklijk Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 09 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, §

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022528
pub.
09/12/2015
prom.
09/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022528

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, § 10, en 25, §§ 1 en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, 13 december 2006, 27 december 2012, 19 maart 2013 en 26 december 2013, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 10 december 2013;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 10 december 2013;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 24 februari 2014;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 23 april 2014;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 april 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 september 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 april 2015;

Gelet op advies 58.019/2 van de Raad van State, gegeven op 30 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt het woord "franken" door het woord "euro" vervangen;2° in paragraaf 4bis, II, A, in de bepaling onder f) worden de woorden "geneeskundige disciplines" door de woorden "medische specialismen" vervangen;3° in paragraaf 4ter, a) in het eerste lid, 1) worden de woorden "bij het ministerieel besluit van 30 augustus 1978" door de woorden "bij het ministerieel besluit van 30 april 1999" vervangen;2) worden de woorden ", met name in de artikelen 1 tot 8, 12 tot 20 en 25 tot 26" opgeheven;3) worden de woorden "bij het ministerieel besluit van 1 december 1987 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de huisartsgeneeskunde" door de woorden "bij het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen" vervangen;4) worden de woorden "met name onder punt 2 van de bijlage," opgeheven;b) in de bepaling onder 1, a), b), c) en d) wordt het woord "discipline" telkens door het woord "specialisme" vervangen;4° in paragraaf 7 worden de woorden "bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 23 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994".

Art. 2.In artikel 9, c), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement sluiten, wordt de omschrijving van de verstrekking 424115-424126 vervangen als volgt : " Verloskundige ingreep wegens miskraam van vier tot zes maanden".

Art. 3.In artikel 12, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013200280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 7 maart 2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebak type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, c), in de omschrijving van de verstrekking 202193-202204 worden de woorden "onder de nummers 422225, 422671 en 423673" vervangen door de woorden "onder de nummers 422225, 423500, 422671 en 423673";2° in paragraaf 3, 7°, worden de woorden "en 203011-203022, 203070-203081, 203114-203125, 203151-203162, 203173-203184" opgeheven.

Art. 4.In artikel 14, a), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, a), 17, § 13, 20, § 1, 24, § 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten, in het opschrift die voorafgaat aan de bepaling a) wordt het woord "disciplines" door het woord "specialismen" vervangen.

Art. 5.In artikel 14, d), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake sluiten, in de omschrijving van de verstrekking 244731-244742 worden de woorden ", 261656-261660" opgeheven.

Art. 6.In artikel 14, h), § 2, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006022886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006023053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), § 1, I, 6°, en § 2, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verpl sluiten, in de bepaling onder 3°, in de eerste zin worden de woorden "248570-248581, 248614-248625 en 248695-248706" door de woorden "248570-248581 en 248614-248625" vervangen.

Art. 7.In artikel 19, § 5quinquies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2001 en vervangen bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, a) worden de woorden "Met betrekking tot de 24 verstrekkingen uit artikel 18, § 2, B, e)," door de woorden "Met betrekking tot de verstrekkingen uit artikel 18, § 2, B, e)," vervangen;b) worden de woorden "deze 24 analyses uit de nucleaire klinische biologie" door de woorden "deze analyses uit de nucleaire klinische biologie" vervangen;c) worden de woorden "de verwante overeenstemmende 24 verstrekkingen" door de woorden "de verwante overeenstemmende verstrekkingen" vervangen;2° in het tweede lid worden de woorden "Die toegang tot de 24 verstrekkingen uit artikel 24 geldt slechts zolang de voornoemde 24 verstrekkingen" door de woorden "Die toegang tot deze verstrekkingen uit artikel 24 geldt slechts zolang de voornoemde verstrekkingen".

Art. 8.In artikel 20 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels en voorwaarden in verband met de trimestriële aangifte van de hoeveelheden fossiele en biobrandstoffen die in verbruik worden gesteld, opgelegd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes du sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, in het opschrift die voorafgaat aan de bepaling onder a) wordt het woord "disciplines" door het woord "specialismen" vervangen;2° in paragraaf 2, a) in B, in de bepaling onder 3, eerste streepje, worden de rangnummers "470492-470503" opgeheven;b) in C, 1) in de bepaling onder 1 worden de rangnummers "470492-470503" opgeheven;2) in de bepaling onder 3 worden de rangnummers "470492-470503" opgeheven;3) in de bepaling onder 5, eerste streepje, worden de rangnummers "470492-470503" opgeheven.

Art. 9.In artikel 21, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013022646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013022645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, in de omschrijving van de verstrekking 532770-532781, in de franse tekst, worden de woorden "sensibilateur photo" door het woord "photosensibilisant" vervangen.

Art. 10.In artikel 22, II, b), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, 22 en 23, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk sluiten, in de omschrijving van de verstrekkingen 558810-558821, 558014-558025 en 558832-558843 wordt het woord "disciplines" telkens door de woorden "paramedische disciplines" vervangen.

Art. 11.In artikel 24, § 10, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 1994, wordt het woord "opsoren" door het woord "opsporen" vervangen.

Art. 12.In artikel 25 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 avril 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, in de omschrijving van de verstrekking 597785, in de Franse tekst worden de woorden "par un médecin spécialiste dans une des disciplines de la médecine interne" door de woorden "par un médecin spécialiste en médecine interne" vervangen;2° in paragraaf 3, in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 590332 wordt het zesde lid, die aanvangt met de woorden "Als de medische permanentie" en eindigt met de woorden "in de andere ziekenhuizen", opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 14.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^