Koninklijk Besluit van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 27 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022643
pub.
27/10/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 191, eerste lid, 8°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 1976, 29 maart 1982, 9 november 1982, 24 januari 1985, 11 februari 1985, 17 december 1986, 20 juli 1992, 14 juli 1994 en 6 april 1995;

Gelet op het advies dat op 25 september 1998 door het Algemeen beheerscomité van het Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is geformuleerd;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verzekeraars, schuldenaars van de aanvullende bijdragen of premies, vanaf 1 januari 1999 het nieuw postrekeningnummer van het Instituut moeten gebruiken en dat de genoemde verzekeraars zo snel mogelijk moeten worden verwittigd om de aanpassingen ten gepaste tijde te verwezenlijken zodat het noodzakelijk is dat de bepalingen van dit besluit zo vlug mogelijk worden bekendgemaakt;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1992, worden de woorden "postchequerekeningnr. 000-1118896-01" vervangen door de woorden "postrekeningnr. 679-1118896-01".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^