Koninklijk Besluit van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 06 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022665
pub.
06/11/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij de wet van 15 april 1965;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren, inzonderheid op artikel 20, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 1986 en op artikel 35;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen;

Gelet op de richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautair handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt, inzonderheid op artikel 3, 2;

Gelet op de richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en de veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de produktie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee, zoals gewijzigd en bijgewerkt door de richtlijn 92/116/EEG van de Raad van 17 december 1992, inzonderheid op de artikelen 3, 5 en 12;

Gelet op de richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen, inzonderheid op de artikelen 3 en 5;

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, inzonderheid artikel 29 en de bijlage I, V, E, I, hoofdstukken 3 en 4 zoals gewijzigd bij het besluit van de Raad van de Europese Unie van 1 januari 1995;

Gelet op de richtlijn 95/23/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot wijziging van richtlijn 64/433/EEG betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vers vlees;

Gelet op de richtlijn 95/68/EG van de Raad van 22 december 1995 tot wijziging van richtlijn 77/99/EEG betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vleesprodukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het advies van de Raad voor veterinaire keuring, gegeven op 21 april 1998;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de verplichting de voorwaarden voor vervoer van vers vlees, vleesbereidingen en vleesproducten zonder uitstel in overeenstemming te brengen met sommige bepalingen van de richtlijnen 92/45/EEG, 92/116/EEG, 94/65/EG, 95/23/EG en 95/68/EG;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 augustus 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen, worden tussen de woorden « vers vlees, vleesproducten » en de woorden « en vleesbereidingen » de woorden « , bijproducten van dierlijke oorsprong » ingevoegd.

In hetzelfde artikel, § 3, wordt het woord « gekweekt » geschrapt.

In hetzelfde artikel, § 4, worden tussen de woorden « vers vlees, vleesproducten » en de woorden « en vleesbereidingen » de woorden « , bijproducten van dierlijke oorsprong » ingevoegd en wordt de afkorting « EEG » vervangen door de afkorting « EG ».

In hetzelfde artikel wordt § 5 aangevuld met volgend lid : « Dit besluit is evenmin van toepassing in de gevallen van vervoer van niet met een keurmerk beklede karkassen van schapen of geiten en hun slachtafval bekomen door een particuliere slachting in een door de Minister van Landbouw op grond van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren erkende inrichting met het oog op het uitvoeren van slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst. Evenwel dient dit vervoer vergezeld te gaan van het bewijs van de slachtingsaangifte. » In hetzelfde artikel, § 6, worden tussen de woorden « toepassing op het » en de woorden « thuis bezorgen », de woorden « bij een particulier » ingevoegd.

Art. 2.In hetzelfde besluit, wordt in artikel 2, tweede lid, wordt het woord « goederen » vervangen door het woord « waren ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt in de Franse tekst het opschrift van hoofdstuk III vervangen door het volgende opschrift : « Les denrées ».

Art. 4.In artikel 4, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden « of merk » vervangen door de woorden « of identificatiemerkteken » en worden tussen de woorden « keurmerk » en « dragen » de woorden « of identificatiemerkteken » ingevoegd.

In hetzelfde artikel zal het eerste lid van de tegenwoordige tekst § 1 vormen, terwijl de andere leden § 2 vormen.

In hetzelfde artikel wordt de aldus gevormde § 1 aangevuld met volgend lid : « Karkassen en slachtafval van slachtdieren bekleed met het keurmerk voorbehouden voor te bevriezen gortig vlees, mogen slechts worden vervoerd naar de daartoe erkende inrichting aangeduid op het vervoerdocument bedoeld in artikel 7, § 7. »

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 4bis.§ 1. Gedode dieren, ook als ze geheel of gedeeltelijk zijn uitgeslacht overeenkomstig de geldende reglementering maar die niet zijn gemerkt omdat ze geen of slechts een gedeeltelijke keuring hebben ondergaan, mogen slechts worden vervoerd in de volgende gevallen en onder de volgende voorwaarden : 1° op een vetmestingsbedrijf gedood gevogelte dat voor de produktie van foie gras wordt gebruikt en dat binnen 24 uur na het doden naar een erkende inrichting wordt overgebracht voor verdere bewerking, op voorwaarde dat het daarbij vergezeld is van het gezondheidscertificaat bedoeld in het koninklijk besluit van 21 september 1970 betreffende de keuring van en de handel in vlees van gevogelte, artikel 20, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 september 1981;2° op de plaats van oorsprong gedood gekweekt wild dat naar een erkende inrichting wordt overgebracht voor verdere bewerking, op voorwaarde dat het daarbij vergezeld is van een verklaring inzake de gezondheid bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de keuring van en de handel in vlees van gekweekt wild, artikelen 4, § 2, en 5bis, § 2; 3° op een bedrijf van oorsprong in kleine hoeveelheden geslacht gevogelte, konijnen of gekweekt vederwild van een producent die ten hoogste 10.000 stuks van deze dieren per jaar kweekt en die voor het rechtstreeks afstaan aan particulieren naar weekmarkten worden overgebracht, op voorwaarde dat ze daarbij vergezeld zijn van het registratiedocument bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen, artikel 5bis; 4° een bij noodslachting gedood slachtdier dat voor het uitslachten naar een daartoe erkend slachthuis wordt overgebracht, op voorwaarde dat het daarbij vergezeld is van het vervoerdocument bedoeld in de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 24, tweede lid. Het gedode en uitgebloede dier moet onder bevredigende hygiënische omstandigheden en zo spoedig mogelijk na het doden worden vervoerd.

Wanneer het gedode dier niet binnen één uur naar het slachthuis kan worden gebracht, moet het worden vervoerd in een vervoermiddel waarin een temperatuur heerst tussen 0 °C en 4 °C; 5° vrij wild dat wordt vervoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 2, of van artikel 16, 1° of 2° van het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild. § 2. Hij die de gedode dieren vervoert of hij die ze te koop aanbiedt in het geval bedoeld in § 1, 3°, dient de nodige documenten op iedere vordering te vertonen.

In de gevallen bedoeld in § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, voor zover in dit laatste geval een document verplicht is, dient hij de documenten in de inrichting van bestemming bij de slachtingsaangifte af te leveren. »

Art. 6.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° en 2° worden de woorden « en gekweekt tweehoevig wild » telkens vervangen door de woorden « , gekweekt tweehoevig wild en grof vrij wild »;2° in 3° worden de woorden « en gekweekt gevederd wild » vervangen door de woorden « , gekweekt vederwild en klein vrij wild »;3° in 7° worden de woorden « , vlees in stukken van minder dan 100 gram » geschrapt.

Art. 7.Artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 1. Andere producten die de hygiënische kwaliteit van het vers vlees, de vleesproducten of de vleesbereidingen nadelig kunnen beïnvloeden of verontreinigen of er een kwalijke geur kunnen aan geven of ze schadelijk kunnen maken voor de gezondheid van de mens, mogen er niet mee te samen in hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd.

Behalve in het geval van vers vlees van gevogelte kan worden afgeweken van het bepaalde in het vorig lid, op voorwaarde dat passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen, met name dat het vers vlees, de vleesproducten en de vleesbereidingen zijn eindverpakt en er met de andere producten een afdoende fysieke afscheiding is aangebracht. » In hetzelfde artikel, § 2, van de Franse tekst worden de woorden « ne sont pas propres et qui n'ont pas été » vervangen door de woorden « n'ont pas été nettoyés et ».

In hetzelfde artikel, § 4, 1°, worden tussen de woorden « van slachtdieren » en « moet worden opgehangen » de woorden « , van gekweekt tweehoevig wild of van grof vrij wild » ingevoegd.

In hetzelfde artikel, § 4, 2°, worden de woorden « of van gekweekt wild » vervangen door de woorden « , van gekweekt vederwild of van klein vrij wild ».

In hetzelfde artikel, § 4, 8°, worden de woorden « mogen niet rechtstreeks met de vloer in aanraking komen tenzij deze geribd is waarbij de ribben ten minste 2 cm hoog zijn. Ze » geschrapt.

In hetzelfde artikel, § 5, wordt het woord « gekweekt » geschrapt.

Hetzelfde artikel wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 6. Bijproducten van dierlijke oorsprong moeten in hygiënisch bevredigende omstandigheden worden vervoerd. Ze moeten verpakt zijn of zich in gesloten recipiënten of containers bevinden. »

Art. 8.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 7.§ 1. Gedurende het vervoer moet vers vlees van slachtdieren vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat : 1° de aanduidingen van het keurmerk of identificatiemerkteken waarmee het vlees of in voorkomend geval de verpakking is bekleed;2° het toelatingsnummer van de inrichting van verzending;3° voor bevroren of diepgevroren vlees, de niet gecodeerde vermelding van de maand en het jaar van bevriezing of diepvriezing;4° voor het voor Finland en Zweden bestemde vlees, een van volgende vermeldingen : - de in artikel 5, lid 3, onder a) van richtlijn 64/433/EEG bedoelde test is verricht; - het vlees is bestemd voor verwerking; - het vlees is afkomstig van een inrichting waarvoor een programma geldt als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder c), van richtlijn 64/433/EEG. Na overlegging van de nodige bewijsstukken door de verzender van het vlees, zal de keurder de in 4° bedoelde vermelding ondertekenen. § 2. Gedurende het vervoer moet vers vlees van gevogelte vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat : 1° de aanduidingen van het keurmerk of identificatiemerkteken waarmee het vlees of in voorkomend geval de verpakking is bekleed;2° het codenummer van de keurder belast met de keuring en de controle in de inrichting van oorsprong op de dag van de produktie van het vlees;3° in voorkomend geval de volgende vermelding : « vlees van gevogelte gekoeld door onderdompeling - richtlijn 71/118/EEG, Bijlage I, Hoofdstuk VII, punten 42 en 43 »;4° voor het voor Finland en Zweden bestemde vlees, een van volgende vermeldingen : - de in artikel 5, lid 3, onder a) van richtlijn 71/118/EEG bedoelde test is verricht; - het vlees is afkomstig van een inrichting waarvoor een programma geldt als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b), van richtlijn 71/118/EEG. Na overlegging van de nodige bewijsstukken door de verzender van het vlees, zal de keurder de in 4° bedoelde vermelding ondertekenen. § 3. Gedurende het vervoer dat beperkt blijft tot het nationaal grondgebied, moeten vers vlees van konijnen en vers vlees van gekweekt wild vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument analoog aan dat bedoeld in § 1, evenwel zonder de vermelding onder 4°. § 4. Gedurende het vervoer moet vers vlees van vrij wild vergezeld gaan van een door een keurder geviseerd begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat : 1° de aanduidingen van het keurmerk of identificatiemerkteken waarmee het vlees of in voorkomend geval de verpakking is bekleed;2° een codenummer waarmee de keurder kan worden geïdentificeerd;3° voor bevroren of diepgevroren vlees, de niet gecodeerde vermelding van de maand en het jaar van bevriezing of diepvriezing. § 5. In afwijking op de bepalingen van §§ 1, 2, en 4, moet vers vlees vergezeld gaan van het originele exemplaar van het keuringscertificaat voor vlees van slachtdieren of van gevogelte of van het keurings- en dierengezondheidscertificaat voor vlees van vrij wild indien : 1° het vlees is afkomstig uit een slachthuis, respectievelijk een vrij-wildverwerkingsinrichting gelegen in een gebied of een zone waarvoor op het vlak van de dierengezondheidspolitie beperkingen gelden voor de diersoort waarvan het vlees bekomen is, of, 2° het vlees is bestemd voor of herkomstig uit een andere Lid-Staat van de EG na doorvoer door een land dat geen lid is van de EG, in welk geval bovendien het vervoermiddel met een loodje moet zijn verzegeld. § 6. Gedurende het vervoer moeten vers vlees van konijnen en vers vlees van gekweekt wild dat verzonden wordt naar of vanuit een andere Lid-Staat van de EG vergezeld gaan van het originele exemplaar van het keuringscertificaat. § 7. Onverminderd de bepalingen van §§ 1 en 5, 1°, moet voorwaardelijk voor de voeding goedgekeurd gortig vlees dat vanuit een slachthuis wordt verzonden naar een door de belanghebbende gekozen inrichting die erkend is voor de reglementaire bevriezing, gedurende het vervoer vergezeld gaan van een vervoerdocument afgeleverd door de keurder en waarin de exclusieve bestemming is aangeduid. »

Art. 9.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 8.§ 1. Gedurende het vervoer moet gehakt vlees vergezeld gaan van : a) hetzij een begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat : 1° het veterinaire toelatingsnummer van de inrichting waar het gehakt vlees is vervaardigd;2° voor ingevroren gehakt, de niet gecodeerde vermelding van de maand en het jaar van invriezing;3° voor het voor Finland en Zweden bestemde vlees, een van volgende vermeldingen : - de in artikel 5, lid 3, onder a) van richtlijn 64/433/EEG bedoelde test is verricht; - het vlees is bestemd voor verwerking; - het vlees is afkomstig van een inrichting waarvoor een programma geldt als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder c), van richtlijn 64/433/EEG. Na overlegging van de nodige bewijsstukken door de verzender van het vlees, zal de keurder de in 3° bedoelde vermelding ondertekenen. b) hetzij het originele exemplaar van het keuringscertificaat wanneer het gaat om gehakt dat : 1° afkomstig is uit een inrichting gelegen in een gebied of een zone waarvoor op het vlak van de dierengezondheidspolitie beperkingen gelden voor de diersoort waarvan het gehakt bekomen is, of 2° bestemd is voor of herkomstig uit een andere Lid-Staat van de EG na doorvoer door een land dat geen lid is van de EG, in welk geval bovendien het vervoermiddel met een loodje moet zijn verzegeld. § 2. Gedurende het vervoer moeten vleesbereidingen die verzonden worden naar of vanuit een andere Lid-Staat van de EG, vergezeld gaan van het originele exemplaar van het keuringscertificaat.

Gedurende het vervoer dat beperkt blijft tot het nationaal grondgebied, moeten vleesbereidingen vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument analoog aan dat bedoeld in § 1, evenwel zonder de vermelding onder 3°. § 3. Gedurende het vervoer moeten vleesprodukten vergezeld gaan van : a) hetzij een begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat : 1° de aanduidingen van het identificatiemerkteken van de inrichting van verzending;2° een codenummer dat de keurkring identificeert waartoe deze inrichting behoort.b) hetzij het originele exemplaar van het keuringscertificaat wanneer het gaat om vleesprodukten die : 1° verkregen zijn van vlees afkomstig uit een slachthuis of een vrij-wildverwerkingsinrichting gelegen in een gebied of zone waarvoor op het vlak van de dierengezondheidspolitie beperkingen gelden voor diersoorten waarvan het aangewende vlees bekomen is;2° bestemd zijn voor of herkomstig uit een andere Lid-Staat van de EG na doorvoer door een land dat geen lid is van de EG, in welk geval bovendien het vervoermiddel met een loodje moet zijn verzegeld. Evenwel volstaat een begeleidend handelsdocument als bedoeld in a) en is geen keuringscertificaat vereist : 1° voor gepasteuriseerde of gesteriliseerde vleesproducten in hermetisch gesloten recipiënten die bestemd zijn voor opslag bij omgevingstemperatuur indien daarop op onuitwisbare wijze het identificatiemerkteken is aangebracht;2° voor vleesproducten die andere voedingsmiddelen bevatten en die niet meer dan 10 gewichtspercenten toegevoegd vlees of vleesprodukten bevatten in verhouding tot het eindprodukt, klaar voor gebruik, na bereiding volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant, indien het identificatiemerkteken aangevuld wordt met het cijfer 8 gevolgd door een streepje (8-), te plaatsen voor het veterinair toelatingsnummer van de inrichting. § 4. Gedurende het vervoer moeten bijprodukten van dierlijke oorsprong die geschikt zijn voor de menselijke voeding, vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument als bedoeld in § 3, a. »

Art. 10.Een artikel 8bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : «

Art. 8bis.In geval van vervoer naar meer dan een bestemming, moeten er van de waren evenveel partijen worden gemaakt als er bestemmingen zijn. Elke partij moet vergezeld gaan van een in artikel 7 of 8 bedoeld begeleidend handelsdocument of certificaat. »

Art. 11.Artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Alle in de artikelen 7 en 8 bedoelde certificaten, ter beschikking gesteld door de verzender, worden door de keurder ondertekend en afgegeven op het tijdstip van de lading. Ze moeten uit één vel bestaan en ten minste in de of in een van de officiële talen van de plaats van bestemming worden opgesteld. »;

In het tweede lid van hetzelfde artikel worden de woorden « en de in artikel 16 » geschrapt.

Art. 12.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het woord « gekweekt » geschrapt.

In hetzelfde artikel wordt het woord « goederen » vervangen door het woord « waren ».

In hetzelfde artikel wordt de afkorting « EEG » telkens vervangen door de afkorting « EG ».

Art. 13.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 11.Hij die het vlees vervoert dient de handelsdocumenten, certificaten en vervoerdocumenten bedoeld in de artikelen 7 en 8 op iedere vordering te vertonen en ze aan de exploitant van de inrichting van bestemming af te leveren. »

Art. 14.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 12.Op voorwaarde dat de temperatuur, voorgeschreven in artikel 5, § 1, gerespecteerd blijft en dat elke verontreiniging of besmetting of aantasting van de organoleptische kwaliteit voorkomen wordt, gelden volgende afwijkingen : 1° bij het rechtstreeks vervoer door een detailhandelaar, van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen naar zijn detailhandel of naar grootkeukens of handelszaken uit de horecasektor zijn de bepalingen vervat in artikel 2, sub 2°, 3°, 5° en 6°, in artikel 5, § 3, in artikel 6, § 4, in artikel 7 en in artikel 8 niet van toepassing;2° voor de vervoermiddelen waarvan het volume niet meer dan 1,6 m3 bedraagt, zijn de bepalingen vervat in artikel 2, sub 2°, 3° en 6°, in artikel 5, § 3 en in artikel 6, § 4, 1°, niet van toepassing. In deze gevallen moeten het vers vlees, de vleesprodukten en de vleesbereidingen die niet zijn opgehangen, worden voorzien van minstens een onmiddellijke verpakking en in recipiënten of op dragers worden geplaatst of worden voorzien van een eindverpakking. »

Art. 15.In artikel 13, 1° en 2°, van de Franse tekst van hetzelfde besluit, wordt het woord « marchandises » telkens vervangen door het woord « denrées »;

In hetzelfde artikel wordt het 3° opgeheven.

Art. 16.De artikelen 16 en 17 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 17.§ 1. In artikel 20, van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 1986, worden in het eerste lid de woorden « het dichtstbijgelegen » vervangen door het woord « een ».

In hetzelfde artikel wordt in het tweede lid, eerste zin, het woord « vervoervergunning » vervangen door het woord « vervoerdocument » en worden de tweede en de derde zin opgeheven. § 2. Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 19.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^