Koninklijk Besluit van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 06 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022670
pub.
06/11/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 1992;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 29 september 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het honorarium van de dierenartsen dringend in overeenstemming moet gebracht worden met de nieuwe tarieven voor diergeneeskundige prestaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, eerste lid van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Het honorarium dat voor de geleverde prestaties wordt uitbetaald wordt vastgesteld op F 615 per half uur, BTW niet inbegrepen. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^