Koninklijk Besluit van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 07 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022685
pub.
07/11/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 22 februari 1998 en bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 22 juli 1988, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 5 maart 1992, 12 augustus 1994 en 7 juni 1995, 11, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994 en de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 23 oktober 1989, 10 juli 1990, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 2 september 1992, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995 en 18 februari 1997, 14, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 november 1984, 23 mei 1985, 30 en 31 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 21 december 1988, 23 oktober 1989, 7 december 1989, 10 juli 1990, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 2 september 1992, 12 augustus 1994, 7 juni 1995, 10 juli 1996 en 18 februari 1997, 15, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 2 juli 1986, 22 juli 1988, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 7 juni 1995 en 7 augustus 1995, 17, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994, 7 augustus 1995 en 18 februari 1997, 17bis, § 1, A, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juni 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 1991, 2 september 1992, 22 oktober 1992, 25 juli 1994 en 18 februari 1997, 17ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 1992 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994 en 18 februari 1997, 18, § 1, E, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 1985 en 19 december 1991, 20, § 1, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994 en bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 23 oktober 1989, 7 december 1989, 14 december 1989, 10 juli 1990, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 3 oktober 1991, 19 december 1991, 2 september 1992, 25 juli 1994, 12 augustus 1994, 10 juli 1996 en 18 februari 1997, 22, I, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 januari 1991, 17 juli 1992, 12 augustus 1994 en 10 juli 1996, 25, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 11 januari 1988, 22 juli 1988, 21 december 1988, 14 december 1989, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 5 maart 1992, 17 juli 1992, 12 augustus 1994 en 7 augustus 1995, 26, gewijzigd bij wet van 21 december 1994 en bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1985, 30 januari 1986, 31 januari 1986, 28 november 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 21 december 1988, 13 november 1989, 7 december 1989, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 22 oktober 1992, 25 juli 1994, 12 augustus 1994, 9 december 1994, 29 november 1996 en 18 februari 1997, 32, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1988, 13 november 1989, 10 juli 1990, 19 december 1991, 7 augustus 1995 en 28 september 1995, 34, § 1, a), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 januari 1991, 25 juli 1994, 12 augustus 1994, 7 juni 1995 en 10 juli 1996;

Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 14 maart 1995, 19 december 1995 en 2 april 1996;

Gelet op de adviezen, uitgebracht door de Dienst voor geneeskundige controle op 22 maart 1996 en 9 mei 1996;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 15 juli 1996;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 13 november 1996 en 22 juni 1998;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole uitgebracht op 30 september 1996 en 16 maart 1998.

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de geschikste medische technieken zo vlug mogelijk ter beschikking van de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneekundige verzorging moeten worden gesteld; dat dit met name geld voor de nieuwe verstrekkingen, bedoeld in artikelen 3, 2, b) en 10 van dit besluit; dat dit besluit dus zo vlug mogelijk moet worden bekendgemaakt, te meer daar de daarin opgenomen maatregelen om begrotingsredenen zijn uitgesteld;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 september 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 10, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 22 juli 1988, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 5 maart 1992, 12 augustus 1994 en 7 juni 1995, wordt § 5 vervangen door de volgende bepaling : « De in de hoofdstukken IV en V opgenomen verstrekkingen inzake speciale geneeskunde waarvoor het teken « ° » staat, worden eveneens als zodanig gehonoreerd als ze worden verricht door iedere geneesheer of, als het gaat om verstrekkingen waarvoor het teken « + » staat, door een tandheelkundige ».

Art. 2.In artikel 11, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 23 oktober 1989, 10 juli 1990, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 2 september 1992, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995 en 18 februari 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in § 1, worden in fine van de toepassingsregel die op de verstrekking 350055 - 350066 volgt de woorden « tijdens dezelfde zitting » ingevoegd.2. in § 4, wordt het teken « ° » ingevoegd vóór de omschrijving van verstrekking 355530 - 355541.

Art. 3.In artikel 14 van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 november 1984, 23 mei 1985, 30 en 31 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 21 december 1988, 23 oktober 1989, 7 december 1989, 10 juli 1990, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 2 september 1992, 12 augustus 1994, 7 juni 1995, 10 juli 1996 en 18 februari 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in littera c), a) in de franse omschrijving van de verstrekking 251613 - 251624 worden de woorden « Plastique d'un sein » door « Plastie d'un sein » vervangen.b) de omschrijving van de verstrekking 251635 - 251646 wordt gewijzigd als volgt : « Verkleiningsplastiek van de heterolaterale borst in geval van eenzijdige ernstige aangeboren hypoplastie » c) het woord « agenesie » wordt in de omschrijving van de verstrekkingen 251650 - 251661 en 252431 - 252442 vervangen door « ernstige aangeboren hypoplastie ».d) wordt het nummer « 227054 - 227065 » ingevoegd in de lijst opgenomen onder de titel die volgt op de verstrekking 252431 - 252442.2. in littera d), a) wordt de omschrijving van de verstrekking 241194 - 241205 als volgt gewijzigd : « Heelkundige behandeling van omfalocele of laparoschisis ». b) wordt de volgende verstrekking ingevoegd na de verstrekking 242491 - 242502 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^