Koninklijk Besluit van 09 oktober 2003
gepubliceerd op 14 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958, toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003022984
pub.
14/11/2003
prom.
09/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958, toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, inzonderheid op artikel 1 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1985 en 5 juli 1990;

Gelet op de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, inzonderheid op de artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, inzonderheid op artikel 9;

Overwegende dat om duidelijke redenen van rechtszekerheid en continuïteit in de pensioenrechten van de personeelsleden het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen onverwijld moet worden gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling die werd ingesteld bij de wet van 28 april 1958 met uitwerking op 1 juni 2003, datum waarop het personeel van de Directie van de gelijke kansen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd overgeheveld naar het Instituut;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en het Gelijke-Kansenbeleid, Besluit :

Artikel 1.De pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden is van toepassing op de personeelsleden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en het Gelijke-Kansenbeleid, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^