Koninklijk Besluit van 09 oktober 2014
gepubliceerd op 26 november 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014206233
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van FOPAS (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van FOPAS.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het verzekeringswezen Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van FOPAS (Overeenkomst geregistreerd op 28 april 2014 onder het nummer 120820/CO/306)

Artikel 1.Toepassingsgebied.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Art. 2.Wijziging van de definitie van de risicogroepen.

De definitie van de risicogroepen als beoogt in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van FOPAS, het "Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector", wordt uitgebreid teneinde de bepalingen te integreren van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4e lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Daartoe wordt artikel 11 van de voornoemde overeenkomst integraal als volgt vervangen : « De mogelijke begunstigden van de activiteiten ter bevordering van werkgelegenheid en opleiding zijn de werknemers die, als gevolg van de technologische ontwikkeling of veranderingen in de arbeidsorganisaties, hun betrekking dreigen te verliezen door een gebrek aan basiskennis.

Deze werknemers kunnen op eigen verzoek van een opleiding genieten die aan hun behoeften is aangepast.

Alleen het in artikel 5 omschreven beheerscomité is bevoegd om de ontvankelijkheid van een verzoek om opleiding te beoordelen.

Deze mogelijke begunstigden worden uitgebreid naar de lijst die als bijlage gevoegd is bij deze statuten overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4e lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I). ».

Art. 3.Geldigheidsduur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en wordt voor onbepaalde duur gesloten.

Elke ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Die opzegging moet per ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen meegedeeld worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van FOPAS

Artikel 1.De werkgevers die gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 190, § 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), moeten een inspanning van ten minste 0,05 pct. van de loonmassa, bedoeld in artikel 189, 1e en 4e lid van dezelfde wet, voorbehouden aan één of meerdere van de volgende risicogroepen : 1. de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;2. de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag : a) hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;b) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;c) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd;3. de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder "niet-werkenden" wordt verstaan : a) de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen is het bezit zijn van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;b) de uitkeringsgerechtigde werklozen;c) de werkzoekenden die laaggeschoold of erg-laaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling;d) de herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;e) de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;f) de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;g) de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;4. de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk : - de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap; - de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 pct.; - de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; - de personen die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen; - de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 pct.; - de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen; - de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroepsziekten in het kader van programma's tot werkhervatting; 5. de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991. Voor de toepassing van het vorig lid wordt verstaan onder "sector" : het geheel van werkgevers die onder een zelfde paritair comité of autonoom paritair subcomité ressorteren.

Art. 2.Van de in artikel één bedoelde inspanning moet minstens de helft besteed worden een initiatieven ten voordele van één of meerdere van de volgende groepen : a) de in artikel 1, 5°, bedoelde jongeren;b) de in artikel 1, 3° en 4°, bedoelde personen die nog geen 26 jaar oud zijn. In zover het paritair comité voorafgaandelijk het akkoord van de Minister van Werk verkrijgt en in haar collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de risicogroepen aantoont dat het gaat om een sector in moeilijkheden waar de aanwerving grotendeels is stilgevallen, tellen de initiatieven ten voordele van één of meer van de hieronder vermelde groepen mee voor het bepalen van de helft van de middelen bedoeld in het eerste lid : a) de onder artikel 1, 2°, bedoelde werknemers;b) de volledig werklozen van minstens 40 jaar oud. De vraag om akkoord bedoeld in het voorgaande lid, wordt vergezeld van een omstandige motivering die aantoont dat het gaat om een sector in moeilijkheden waar de aanwerving grotendeels is stilgevallen. De Minister kan een advies vragen aan de adviescommissie bedoeld in artikel 18, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^