Koninklijk Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 18 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013292
pub.
18/11/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Athene, 9 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007 Wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" (Overeenkomst geregistreerd op 22 januari 2008 onder het nummer 86428/CO/143)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zeevisserij ressorteren, met uitzondering van de rederijen en van de werkgevers betrokken bij het lossen en sorteren van de vangsten, en op de werknemers die zij tewerkstellen of tewerkgesteld hebben.

Art. 2.Artikel 6, § 2 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1971, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" hierna te noemen "het fonds" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 juli 1971, wordt als volgt gewijzigd : « Deze raad bestaat uit zes leden, te weten : drie afgevaardigden van de werkgevers en drie afgevaardigden van de werknemers. » .

Art. 3.Artikel 8 van dezelfde statuten wordt als volgt gewijzigd : « De raad van beheer vergadert na bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter is ertoe gehouden de raad bijeen te roepen minstens éénmaal per jaar of telkens als er ten minste twee leden van de raad erom verzoeken.

De oproepingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden opgemaakt door de secretaris, aangewezen door de raad van beheer en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten en de leden van de raad van bestuur.

Uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders.

De beslissingen worden éénparig genomen. De stemming is geldig indien eraan deelgenomen wordt door tenminste twee afgevaardigden van de werknemers en twee afgevaardigden van de werkgevers, waarvan minstens één afgevaardigde per werkgeversorganisatie.

Ingeval het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, mag tijdens een tweede vergadering, met dezelfde agenda en binnen de maand na de eerste vergadering gehouden, geldig gestemd worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Er kan slechts gestemd worden over de punten die op de agenda voorkomen. » .

Art. 4.Artikel 13 van dezelfde statuten wordt als volgt gewijzigd : « De bijdrage van de werkgevers is vastgesteld op 6,70 pct. van de onbegrensde brutolonen. » .

Art. 5.Artikel 15 van dezelfde statuten wordt als volgt gewijzigd : « Het dienstjaar vangt aan op 1 september en sluit op 31 augustus van volgend jaar. » .

Art. 6.Artikel 16 van dezelfde statuten wordt als volgt gewijzigd : « Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand oktober, een begroting voor volgend dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor de zeevisserij. » .

Art. 7.Artikel 17 van dezelfde statuten wordt als volgt gewijzigd : « Op 31 augustus worden de rekeningen van het verlopen dienstjaar afgesloten. De sluiting ervan en de balans moeten op rekenplichtig gebied voldoende omschreven zijn.

De raad van beheer brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit over het vervullen van zijn opdracht tijdens het verlopen dienstjaar.

De balans, samen met het hierboven vernoemde schriftelijk verslag, moeten uiterlijk tijdens de maand december ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de zeevisserij worden voorgelegd. » .

Art. 8.Artikel 18 van dezelfde statuten wordt aangevulde met de volgende bepaling : « Alle werknemers kunnen aanspraak maken op de tegemoetkomingen die worden verstrekt in het kader van de tweede pensioenpeiler, beroepsopleiding en risicogroepen. ».

Art. 9.Artikel 20 van dezelfde statuten wordt als volgt gewijzigd : « De werkgever stuurt jaarlijks en uiterlijk voor het einde van de maand januari aan het fonds een afschrift van de personeelsstaat die bij de aangifte voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is gevoegd. » .

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door één van de contracterende partijen mits naleving van een opzegtermijn van een jaar te rekenen vanaf de eerste dag van de maand welke volgt op de datum van de betekening van de opzeg. De opzegging geschiedt bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zeevisserij en aan elk van de contracterende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^