Koninklijk Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 03 december 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2008 aan de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in het kader van vrijwillige financiering van het programma over nanomaterialen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024394
pub.
03/12/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2008 aan de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in het kader van vrijwillige financiering van het programma over nanomaterialen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 juni 2008 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende het Programma over de nanomaterialen door de OESO gelanceerd, dat heeft geleid tot drie soorten activiteiten ter ondersteuning van de werkzaamheden die door de lidstaten, waaronder België, aan deze producten worden gewijd, met name : - de omschrijving, de definitie, de karakterisering, de terminologie, de standardisatie; - de testmethoden en de risico-evaluatie; - de medewerking, het delen van gegevens en hun verspreiding;

Overwegende dat de werkzaamheden van het programma over nanomaterialen nuttig zijn voor de voorbereiding en de toepassing van de Europese en nationale regelgeving voor verschillende categorieën van nanomaterialen;

Overwegende dat de lidstaten, waaronder België, hun grote interesse voor deze drie activiteitsdomeinen voortgezet hebben;

Overwegende dat het Comité van de chemische producten op zijn Gemeenschappelijke Vergadering met de werkgroep over de chemische producten, de pesticiden en de biotechnologie (vergadering in Bonn van 15 tot 17 november 2006) kennis heeft genomen van het werkprogramma zoals voorgesteld door het secretariaat van de OESO en het heeft goedgekeurd;

Overwegende derhalve de wetenschappelijke waarde erkend op internationaal niveau van deze werkzaamheden van methodologische harmonisatie en hun belang in het kader van de nieuwe wetenschappelijke en administratieve ontwikkelingen op Europees en Belgisch vlak wat de reglementering en de kennis inzake toxicologie en ecotoxicologie betreft blijkt het redelijk te zijn om deze activiteiten financieel te ondersteunen onder de vorm van een extrabudgettaire bijdrage, een financieringsmethode die bij de OESO momenteel gebruikt wordt voor dit soort van activiteiten;

Overwegende de uitdrukkelijke vraag van het hoofd van de afdeling Milieu, Gezondheid en Veiligheid van de OESO op 27 maart 2008 voor een financiële bijdrage voor het jaar 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juli 2008;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van vijfduizend euro ( euro 5.000) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.53.09 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2008 wordt verleend aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als bijdrage van België voor het jaar 2008 in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen;

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Bank : JP Morgan, AG, Frankfurt, Germany Beneficiary : OECD Account : 6161603441 BLZ : 50110800 Swift/Bic : CHASDEFX IBAN : DE95501108006161603441 Address : Grueneburgweg 2 D-60322 Frankfurt, Germany Reference : ENVEHSNANOMATERIALEN

Art. 2.Het hoger vermeld bedrag zal in éénmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling ontvangen werd.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenverslag, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het hoofd van de afdeling Milieu, Gezondheid en Veiligheid van de OESO.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Athene, 9 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^