Koninklijk Besluit van 09 september 2013
gepubliceerd op 25 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan VZW Idaho

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024356
pub.
25/10/2013
prom.
09/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan VZW Idaho


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor de begrotingsjaar 2013, programma 25.51.6;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2° ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 augustus 2013;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van tien duizend euro, aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 00 01 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de VZW Idaho, rue du Mont Lassy 22a, 1380 Ohain (ondernemingsnummer : 822.576.925; bankrek. : 363-0731687-56) om hun project inzake realisatie en productie van een documentaire film op borstkanker te ondersteunen.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de VZW Idaho met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 31 mei 2014, aan het Directoraat-generaal Gezondheidszorg (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^