Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 27 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2014 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals"

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018158
pub.
27/06/2014
prom.
10/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2014 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 5 vervangen bij de wet van 29 april 1996, gewijzigd bij de wetten van 20 oktober 1998, 30 december 2001 en 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, inzonderheid op artikel 4, § 1, 5° en op artikel 7bis ingevoegd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie begroting en comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de begroting van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor het jaar 2014, gevoegd bij de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid artikel 528-045 Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 10 maart 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 65.600 euro (vijfenzestigduizend zeshonderd euro) ten laste van artikel 528-045 van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wordt verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" te Gent (IBAN : BE15 8915 3419 0730) tot dekking van de personeels- en werkingskosten, opgelopen door die vereniging : a) het verzamelen van alle beschikbare informatie over het gebruik van antimicrobiële middelen en de prevalentie van antimicrobiële resistentie;b) het analyseren en bestuderen van alle beschikbare data met als doel het linken van alle resultaten van de hoger beschreven data teneinde een algemeen beeld te krijgen van de situatie in België zowel wat betreft het gebruik van antimicrobiële middelen bij de eindgebruiker als wat betreft de resistentieselectie en nog belangrijker de link tussen de twee.Op basis hiervan zal het kenniscentrum in staat zijn om onder andere evoluties in gebruik van antimicrobiële middelen en antibioticaresistentie te beschrijven, verbanden tussen gebruik en antibioticaresistentie te bepalen en de impact van beleidsmaatregelen te meten. c) het Communiceren van en sensibiliseren over de bekomen resultaten aan de hand van : - Een jaarlijks rapport over de stand van zaken van gebruik en resistentie van antimicrobiële middelen in België. - Het ontwikkelen van informatie- en sensibilisatiecampagnes voor alle belanghebbende sectoren in samenwerking met BAPCOC - Het voorstellen van richtlijnen voor een goed en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. - De organisatie van Info- en studiedagen voor alle belanghebbende sectoren - Het fungeren als aanspreekpunt voor de pers om steeds up to date en correcte informatie over de door het kenniscentrum geconsolideerde gegevens te kunnen verstrekken. d) adviezen uitbrengen over mogelijke toekomstige acties.Dit houdt onder andere in : - Voorstellen van adviezen in verband met aanpassingen in de data collectiesystemen rekening houdend met de ESVAC aanbevelingen. Zoals de ontwikkeling van een meer verfijnd datacollectie systeem op dierenarts en/of veehouder niveau (end user); - Voorstellen van adviezen in verband met onderzoek met betrekking tot gebruik van of resistentie tegen antimicrobiële middelen. - Voorstellen van adviezen in verband met aanpassingen aan de regelgeving betreffende geneesmiddelengebruik en resistentiebestrijding.

Art. 2.De toelage toegekend voor de activiteiten verbonden aan de opdrachten bedoeld in artikel 1 wordt als volgt vereffend : - 52.480 EURO op ondertekening van dit besluit - 13.120 EURO na afloop van het boekjaar 2014, op voorlegging van de echt bevonden verantwoordingsstukken betreffende de uitgaven gedaan door de in artikel 1 bedoelde vereniging voor de realisatie van de in artikel 1 a), b) c) en d) bedoelde informatie en na goedkeuring van de staat van inkomsten en uitgaven en van het activiteitenverslag betreffende het jaar 2014 door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en na gunstig advies van de Inspecteur van Financiën.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^