Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 09 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijd

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien
numac
2014202747
pub.
09/05/2014
prom.
10/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 66, § 7, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, gegeven op 7 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 2 april 2014;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft.

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 66, § 7, van de programmawet van 2 januari 2001, dat voorafgenomen wordt van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting en dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 46,8 miljoen euro.

Art. 2.Het bedrag wordt toegewezen aan de R.S.Z.-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 3.De minister bevoegd voor financiën en de minister bevoegd voor sociale zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^