Koninklijk Besluit van 10 april 2015
gepubliceerd op 28 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003162
pub.
28/04/2015
prom.
10/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 21ter, § 2, 10°, en § 3, tweede lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 december 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, d.d. 5 december 2014;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Eric Dirix wordt benoemd tot lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België voor een termijn van vier jaar met ingang van 15 april 2015.

Art. 2.Het bij dit besluit benoemde lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België ontvangt een vergoeding van 515 euro per vergadering waaraan hij/zij deelneemt.

Deze vergoeding wordt door de Nationale Bank van België gedragen.

Het bedrag van deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^