Koninklijk Besluit van 10 april 2015
gepubliceerd op 30 april 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid
numac
2015011175
pub.
30/04/2015
prom.
10/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003, houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, artikel 55;

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het noodzakelijk is een gedeelte van de toelage ingeschreven op de begroting van de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 9 maart 2015;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van honderdachtenveertig miljoen honderdzesduizend vijfhonderd euro (148 106 500 EUR), aan te rekenen op de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor het begrotingsjaar 2015, op basisallocatie 44.55.35.41.40.44, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

Art. 2.Na de ondertekening van dit besluit zal dit bedrag gestort worden op de rekening BE59 6792 0077 3226 van Fedasil, Kartuizerstraat 21, te 1000 Brussel.

Art. 3.De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^