Koninklijk Besluit van 10 april 2015
gepubliceerd op 07 mei 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en vorming van personen die tot

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200406
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015200406

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en vorming van personen die tot de risicogroepen behoren (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en vorming van personen die tot de risicogroepen behoren.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014 Tewerkstelling en vorming van personen die tot de risicogroepen behoren (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2014 onder het nummer 122565/CO/203)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven.

Onder "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden verstaan.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten, enerzijds in toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 1 en 2, en anderzijds het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4e lid van dezelfde wet.

Art. 3.Gedurende de periode gedekt door deze overeenkomst, zullen de ondernemingen van de sector 0,20 pct. per jaar besteden van de loonsom aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, aan initiatieven voor vorming en tewerkstelling.

De verdeling van de bijdragen gebeurt in functie van de geografische situatie van de bedrijven : - voor de provincie Hengouwen, van de deelneming van de bediendenvertegenwoordigers in het beheer van de VZW "CEFOMEPI" voor het gedeelte van de bijdragen die betrekking hebben op de bedienden.

Deze vereniging zonder winstgevend doel genoemd "Centre de formation aux métiers de la pierre" int de gelden, beheert en wendt de bijdrage aan voor de specifieke vorming voor de werknemers van de steengroeven, volgens beslissing van de beheerraad van deze vzw.

De sociale zetel van deze vzw is gevestigd te 7060 Zinnik, rue de Cognebeau, 245; - voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg, van de deelneming van de bediendenvertegenwoordigers in het beheer van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant", voor het gedeelte van de bijdragen die betrekking hebben op de bedienden. Dit fonds voor bestaanszekerheid int de gelden, beheert en wendt de bijdrage aan voor de specifieke vorming voor de werknemers van de steengroeven, volgens beslissing van de beheerraad van deze fonds.

De sociale zetel van dit fonds voor bestaanszekerheid is gevestigd te 4000 Luik, boulevard de la Sauvenière, 73.

Art. 4.De werkgevers moeten een jaarlijkse inspanning van ten minste 0,05 pct. van de loonmassa reserveren voor personen die tot de volgende doelgroepen behoren : a) De werknemers van minstens 50 jaar oud;b) De werknemers van minstens 40 jaar oud die bedreigd zijn met ontslag : 1) hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;2) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;3) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag is aangekondigd;c) Niet-werkende en personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.Onder "niet-werkenden" wordt verstaan : 1) langdurige werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit zijn van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;2) uitkeringsgerechtigde werklozen;3) werkzoekenden die laaggeschoold of erg-laaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling;4) herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens 1 jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;5) personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn;6) werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;7) werkzoekenden van allochtone afkomst die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;d) De personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk : 1) de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap; 2) de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 pct.; 3) de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;4) de personen die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en sociale werkplaatsen; 5) de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 pct.; 6) de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;7) de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroepsziekten in het kader van programma's tot werkhervatting;e) De jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991. Van de vorige alinea bedoelde inspanning moet minstens de helft besteed worden aan initiatieven ten voordele van een of meerdere van de volgende groepen : a) de in punt e) van de vorige alinea bedoelde jongeren;b) de in punt 3° van dezelfde alinea bedoelde personen die nog geen 26 jaar oud zijn.

Art. 5.Het evaluatieverslag en het financieel overzicht zullen aan het paritair comité voorgelegd worden om bij de Griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te kunnen worden neergelegd uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op dit waarop zij betrekking hebben.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^