Koninklijk Besluit van 10 april 2015
gepubliceerd op 20 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2014-2015

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200991
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015200991

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2014-2015 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2014-2015.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014 Vorming in 2014-2015 (Overeenkomst geregistreerd op 19 augustus 2014 onder het nummer 123067/CO/307)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen (PC 307).

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van : - artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005); - het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren (Belgisch Staatsblad van 5 december 2007).

Art. 3.De sociale partners bevestigen voor zover als nodig de steeds bestaande uitdrukkelijke wil om een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten in het kader van de regelgeving met betrekking tot de risicogroepen teneinde de werking van het sectoraal vormingsfonds CEPOM te bestendigen conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000 betreffende de bijdragepercentages voor het sociaal fonds.

Art. 4.De sociale partners herbevestigen het engagement om de participatiegraad inzake vorming jaarlijks met 5 procentpunten te verhogen zoals beoogd in de uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.

Art. 5.De werkgevers herbevestigen het engagement om hun personeel gedurende de arbeidstijd de mogelijkheid te geven vorming te genieten in het kader van hun functie en/of hun loopbaanontwikkeling binnen de onderneming.

Deze vormingsmogelijkheden kunnen zowel intern op de plaats van de tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden.

De vorming kan zowel door de werkgever ingericht worden als door opleidingsderden, hiertoe gemandateerd door de werkgever.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^