Koninklijk Besluit van 10 april 2015
gepubliceerd op 07 mei 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2013 ten gunste van de t

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015201152
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015201152

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2013 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogropen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2013 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogropen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013 Initiatieven voor het jaar 2013 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogropen (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2013 onder het nummer 118361/CO/315.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 1, en van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4de lid van de wet van 27 december 2006, ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode van 2013-2014.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen.

Art. 3.Teneinde de inspanningen ten voordele van de personen, behorend tot de risicogroepen, te verwezenlijken voor het jaar 2013, zal een bijdrage van 0,10 pct. berekend op het geheel van de aan de sociale zekerheid aangegeven lonen en wedden van de werknemers, behorende tot de ondernemingen die onder het toepassingsgebied van het Paritair Subcomité van de luchtvaartmaatschappijen vallen, geïnd worden.

Art. 4.De inning van deze bijdrage zal gebeuren door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid en voor de rekening van het "Bijzonder Sociaal Fonds en Fonds voor vakbondsopleiding voor het personeel van de andere luchtvaartmaatschappijen dan SABENA", opgericht bij collectieve overeenkomst van 10 mei 1978.

Art. 5.Onder "personen behorende tot de risicogroepen" worden verstaan : - de langdurig werklozen : volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die tenminste één jaar ononderbroken uitkeringsgerechtigd werkloos zijn; - jongeren in deeltijdse leerplicht; - mindervalide werkzoekenden die ingeschreven zijn bij een erkend gemeenschapsfonds; - herintreders : werkzoekenden die geen werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsuitkering genieten en die in de laatste drie jaar geen beroepsactiviteiten hebben verricht; - werklozen van 50 jaar en ouder; - laaggeschoolde werklozen en werknemers : diegenen die geen houder zijn van een diploma universitair onderwijs of hoger; - werknemers tewerkgesteld bij een onderneming die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, die het slachtoffer, dreigen te worden van een eventuele herstructurering; - schoolverlaters, dit wil zeggen de werknemers of werkzoekenden die tijdens hun loopbaan na het beeindigen van de studies minder dan 6 maanden met een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn tewerkgesteld geweest.

Art. 5bis.0,05 pct. van de loonmassa wordt voorbehouden aan de personen behorend tot één of meerdere van de volgende categorieën : 1° de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;2° de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag : a) hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;b) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;c) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd;3° de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder "niet-werkenden" wordt verstaan : a) de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit zijn van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;b) de uitkeringsgerechtigde werklozen;c) de werkzoekenden die laaggeschoold of erglaaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling;d) de herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;e) de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;f) de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;g) de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;4° de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk : - de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap; - de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 pct.; - de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; - de personen die ais doelgroepwerknemer tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen; - de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 pct.; - de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen; - de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroepsziekten in het kader van proprogramma's tot werkhervatting; 5° de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991. Voor de toepassing van het vorig lid wordt verstaan onder "sector", het geheel van werkgevers die onder een zelfde paritair comité of autonoom paritair subcomité ressorteren.

De helft zal besteed worden aan initiatieven ten voordele van één of meerdere van de volgende groepen : a) de in artikel 5bis, 5°, bedoelde jongeren;b) de in artikel 5bis, 3° en 4°, bedoelde personen die nog geen 26 jaar oud zijn.

Art. 6.De werkgeversbijdrage, zoals vastgesteld in artikel 3 van deze overeenkomst, wordt op volgende wijze geïnd : 0,40 pct. in het eerste kwartaal 2014.

Art. 7.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 190, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, komen de ondertekenende partijen overeen om uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarop deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, een evaluatie- en financieel verslag neer te leggen ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^