Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998
gepubliceerd op 07 oktober 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidstijd

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012602
pub.
07/10/1998
prom.
10/08/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidstijd (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 28, § 1;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidstijd.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 10 augustus 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de keinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1997 Arbeidstijd (Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 1998 onder het nummer 47068/CO/202)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de groepen A en B zoals gedefinieerd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en van 5 september 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren en op de bedienden die zij tewerkstellen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994.

Art. 2.De wekelijkse arbeidstijd van de bedienden is vastgesteld op 36 uur. Hij wordt gespreid over ten hoogste 5 dagen van de week en 9 uur per dag. In de ondernemingen waar op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bijzondere modaliteiten van verdeling van de wekelijkse arbeidstijd van toepassing zijn krachtens de overeenkomst van 9 februari 1983, gesloten in het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, betreffende de arbeidsduur, geregistreerd onder het nummer 8557/CO/202, blijven deze van toepassing.

Art. 3.De werkgevers hebben zes maal per jaar de mogelijkheid hun bedienden tewerk te stellen op de gewone inactiviteitsdag, zonder nochtans de in artikel 2 vastgestelde grenzen te overschrijden.

De werkgever die van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt geeft aan de bediende, hetzij een compensatieverlof dat overeenstemt met de overschrijding van de in artikel 2 vastgestelde grenzen binnen de zes weken die volgen op die overschrijding, hetzij een vergoeding die gelijk is aan het normaal loon dat overeenstemt met die overschrijding.

Vooraleer van de in eerste lid geboden mogelijkheid gebruik te maken, licht de werkgever de betrokken bedienden vijftien dagen op voorhand in, behoudens gevallen van overmacht; hij verwittigt ook de sociale inspecteur vierentwintig uur op voorhand.

Art. 4.De bepalingen van de artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de filiaalhouders, waarvoor de ondernemingen steunen op de wet van 22 juni 1960 tot instelling van een wekelijkse rustdag voor ambacht en handel, alsook op de besluiten tot uitvoering van deze wet.

Wanneer een feestdag onmiddellijk vóór of na een zondag valt, kan de winkel één van beide dagen gedurende vier uren geopend worden, onverminderd voor de filiaalhouders de wetbepalingen inzake de wekelijkse rust.

Art. 5.Het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren kan de ondernemingen waarvoor een verzoek tot afwijking werd ingediend in samenspraak met de aldaar vertegenwoordigde syndicale organisatie(s), vrijstellen van de toepassing van artikel 2.

Art. 6.Uitvoerende bedienden die vrijwillig hun arbeidsduur wensen te verminderen van 36 naar 32 uur per week, kunnen dit doen mits naleving van volgende voorwaarden : - prestaties verdeeld over 5 dagen; - evenredige aanpassing van het loon.

De ondernemingen verbinden zich ertoe de aldus vrijgekomen uren te compenseren hetzij door het optrekken van de arbeidsduur van deeltijdse werknemers, hetzij door nieuwe aanwervingen.

Art. 7.De ondernemingen die de annualisatie van de arbeidsduur, bedoeld in de artikelen 37 tot 42 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, willen invoeren en die beschikken over een syndicale afvaardiging, doen dit bij collectieve arbeidsovereenkomst.

De andere ondernemingen leggen hun ontwerp ter goedkeuring aan het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren voor.

Art. 8.De voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 1983 tot vaststelling van de arbeidstijd, evenals de artikelen 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 december 1997, worden opgeheven.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1998. Ze is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^