Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 11 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, tot opric

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012692
pub.
11/12/2001
prom.
10/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 30 juli 1999 onder het nummer 51792/CO/115) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren. HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.Paragrafen 1 en 2 van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, worden als volgt gewijzigd : § 1. Bijdragen voor sociale voordelen ten gunste van de werklieden en werksters van de glasindustrie.

Vanaf 1 januari 1999 wordt een bijdrage van 0,45 pct. geïnd. Vanaf 1 januari 2000 zal een bijdrage van 0,50 pct. worden geïnd, voor onbepaalde duur. § 2. Bijdragen voor beroepsopleiding.

Het bedrag van deze bijdragen wordt, voor de periode 1 januari 1999 tot 31 december 2000 vastgesteld op 0,30 pct. waarvan : - 0,15 pct. worden besteed om de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen te bevorderen zoals bepaald in artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999 gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf betreffende de akkoorden voor de vorming en de werkgelegenheid, de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen in 1999 en 2000; - 0,15 pct. worden besteed aan de opleiding van werklieden en werksters van de glasindustrie tijdens de arbeidsuren, overeenkomstig artikel 4, § 2 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999.

Art. 3.Aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, worden een hoofdstuk X - Eindbepalingen, toegevoegd dat luidt als volgt : De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999 en mag worden opgezegd door één van de partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het glasbedrijf en tot de erin vertegenwoordigde organisaties. HOOFDSTUK III. - Eindbepalingen

Art. 4.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999 en mag worden opgezegd door één van de partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het glasbedrijf en tot de erin vertegenwoordige organisaties.

Art. 5.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst zal ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid worden neergelegd en een aanvraag tot algemeen verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^