Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 30 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022580
pub.
30/08/2001
prom.
10/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 2, 2° en 3°, gewijzigd door de wet van 20 december 1995 en door het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 8, vervangen bij koninklijk besluit van 19 januari 2001;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op13 februari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 februari 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 19 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ondermeer wijzigingen bevat inzake de honoraria voor sommige prestaties van cardiologie; dat het in het belang van de rechthebbenden noodzakelijk is dat de beschikbare financiële middelen worden ingezet voor de best mogelijke zorgen met de best mogelijke kwaliteitsgaranties, dat de wijzigingen in dezelfde optiek moeten worden getroffen; dat het daarom noodzakelijk is dat de inwerkingtreding van bepaalde elementen van voornoemd koninklijk besluit wordt uitgesteld, zodat ondertussen meer globale hervormingen in de cardiologie kunnen uitgewerkt worden die maximaal aansluiten bij een optimale zorg en die nodeloze consumptie ontmoedigen; dat derhalve onderhavig besluit, dat de datum van inwerkingtreding van genoemde maatregelen uitstelt van 1 september 2001 tot 1 februari 2002, zo vlug mogelijk moet genomen en bekendgemaakt worden.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2001, behalve voor de hierna genoemde bepalingen, die in werking treden op 1 februari 2002; 1° artikel 4;2° artikel 5, littera 1;3° artikel 5, littera 3 a) wat betreft de prestatie 475532 475543;4° artikel 5, littera 3 b) en 3 c).»

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^