Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 05 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 1 333 000 BEF aan Mental Health Europe ten behoeve van de inhoudelijke uitwerking van een Internationale conferentie over personen met een handicap in de maand december 2001

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022630
pub.
05/10/2001
prom.
10/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 1 333 000 BEF (33 040 EUR) aan Mental Health Europe ten behoeve van de inhoudelijke uitwerking van een Internationale conferentie over personen met een handicap in de maand december 2001


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid programma 26.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 en 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid artikel 22;

Overwegende dat de Minister van Maatschappelijke Integratie o.m. belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de integratie van groepen in de samenleving die, omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden, niet volwaardig deelnemen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 13 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van maximum 1 333 000 BEF (één miljoen driehonderddrieëndertigduizend) aan te rekenen op het krediet ingeschreven op artikel 55.11.12.34.67 van het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn, begrotingsjaar 2001, wordt toegekend aan Mental Health Europe, Clovislaan 7, 1000 Brussel, voor de inhoudelijke uitwerking van een Internationale conferentie over personen met een handicap.

De uitvoeringsmodaliteiten worden door beide partijen in onderling overleg vastgelegd.

Art. 2.§ 1. De uitbetaling van voornoemde toelage zal geschieden na voorlegging van de schuldvordering, vergezeld van de nodige verantwoordingsstukken, op het rekeningnummer 442-8026621-95 van Mental Health Europe. Deze documenten dienen overgemaakt aan het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuursdirectie Maatschappelijk Welzijn, Anspachlaan 1, 13e verdieping, 1000 Brussel. § 2. Het toegekende bedrag zal in drie schijven worden betaald : Een eerste schijf van 403 399 BEF (10 000 EUR) wordt betaald na inwerkingtreding van dit besluit en op vraag van de organisatie.

Een tweede schijf van 403 399 BEF (10 000 EUR) wordt betaald op 1 september 2001 op basis van de voorlegging van voor waar en echt verklaarde uitgavenstaten.

Het saldo wordt uitgekeerd op 15 januari 2002 op basis van de voorlegging van voor waar en echt verklaarde uitgavenstaten. § 3. Het bedrag bedoeld in artikel 1 dient om de personeels- en werkingskosten te dekken. § 4. De bewijsstukken worden gedateerd, ondertekend en voor de gevorderde sommen voor waar en oprecht verklaard. Zij worden in drie exemplaren ingediend. § 5. Op de administratieve verwerking wordt toegezien door de Bestuursdirectie voor het Maatschappelijk Welzijn van het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Anspachlaan 1, 1000 Brussel, 13e verdieping. Alle briefwisseling in verband met de administratieve verwerking in het kader van dit besluit wordt aan dit adres gericht.

Art. 3.Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken in het kader van dit besluit dienen uiterlijk op 31 oktober 2002 in het bezit te zijn van de administratie.

Art. 4.- Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2001 en treedt buiten werking op 15 januari 2002.

Art. 5.Onze Minister van Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^