Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 21 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw »

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022672
pub.
21/11/2001
prom.
10/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begroting jaar 2001, inzonderheid programma 26.58.01;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijke besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op de artikelen 14 en 22;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toegang tot de informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake het milieuaangelegenheden, door België is ondertekend op 28 juni 1998;

Overwegende dat het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2000-2004 dat bij koninklijk besluit van 19 september 2000 is vastgesteld, als basismaatregel de versterking inhoudt van de inspraak van grote sociale groepen, met inbegrip van de Niet-gouvernementele organisaties, bij de besluitvorming tot het beleid dat de duurzame ontwikkeling bevordert;

Overwegende dat de verenigingen voor milieubescherming een belangrijke rol vervullen bij de bewustmaking van het publiek voor de milieuproblemen, meer bepaald via hun rol als tussenpersoon tussen de overheid en de burgers;

Overwegende dat de informatie en de bewustmaking en de inspraak van de Burgermaatschappij een voorafgaande vereiste is om de doeltreffendheid van elk, dus ook federaal milieubeleid, te garanderen;

Overwegende dat subsidiëring een vitale bijdrage betekent om het de milieuverenigingen mogelijk te maken de opvolging van het federaal milieubeleid te garanderen en hun verbindingsrol met de burgers te vervullen;

Gelet op het advies van Inspectie van Financien van 20 juli 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 58, basisallocatie 16.12.01.63 (programma 26.58.1) van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2001, wordt verleend aan het « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », met zetel te Tweekerkenstraat 47, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Danny Jacobs, als tegemoetkoming in de werkingskosten van die organisatie bij de behandeling van de dossiers die voortvloeien uit het federaal milieubeleid.

Art. 2.De periode van de betoelaging van het project neemt een aanvang op 1 september 2001 en eindigt op 30 augustus2002.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels- en werkingskosten te dekken door de begunstigde vereniging gemaakt voor de organisatie en de coördinatie van de onderzoeking-, informatie- en bewustmakingsacties almede het afleveren van adviezen in verband met materies behorende het federaal milieubeleid.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de toelage zal worden gestort in vier driemaandelijkse voorschotten.

Een eerste schijf, van een maximum bedrag dat gelijk is aan 40 percent van de wordt toegekend vanaf de kennisgeving van de toelage op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering.

De volgende drie schijven, met een maximum totaal bedrag dat gelijk is aan 45 percent van de toelage worden uitbetaald op het einde van elke trimester, op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering.

Het saldo van de toelage wordt vereffend na goedkeuging door de Minister van de uitgaven die zijn aangetoond tijdens het afgelopen jaar, op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de toelage verantwoorden almede een eindrapport van activiteiten. § 2. De verantwoordingsstukken zijn door de opdrachtgever gedagtekend, ondertekend en voor de betaalde sommen voor deugdelijk en onvergolden verklaard. § 3. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage die binnen dit project zijn opgesteld, moeten ten laatste op 30 oktober 2002 ter beschikking liggen van de Federale Diensten voor het Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend bij de Dient Studie en Coördinatie, R.A.C., Vesaliusgebouw V7, Pachecolaan, bus 5, te 1010 Brussel.

Art. 5.Overgangsbepaling Tijdens de overgangsperiode tot de Euro die eindigt op 31 december 2001, wordt het in artikel 1 vermeld bedrag van 44.620,83 EUR, vervangen door 1 800 000 BEF.

Art. 6.Onze Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^