Koninklijk Besluit van 10 augustus 2004
gepubliceerd op 17 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van som

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2004022710
pub.
17/09/2004
prom.
10/08/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Instituut voor veterinaire keuring


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd door de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op de wet van 13 juli 1981 houdende oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 5°, hersteld bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het geldelijk statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en 4°, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995 en 5 september 2002, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juli 2001 en 4 december 2001;

Het koninklijk besluit van 23 april 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring kunnen titularis zijn;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 oktober 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 maart 2003;

Gelet op het protocol van 30 maart 2004 van het Sectorcomité XII - Volksgezondheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming tot doel heeft de federale overheidsdienst om te vormen tot een dynamische organisatie die niet alleen een betere dienstverlening aan de gebruiker beoogt maar ook een betere werkgever wil zijn;

Overwegende dat een radicale verandering van de oriëntatie in het personeelsbeleid één van de peilers is van de genoemde hervorming en dat de modernisering van de loopbanen van de rijksambtenaren hiervan een essentieel element uitmaakt;

Overwegende dat de hervorming van de bijzondere loopbanen van het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring zo vlug mogelijk dient te worden gerealiseerd;

Overwegende dat het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring op 15 oktober 2002 wordt overgeheveld, overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring

Artikel 1.Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring : 1° de artikelen 1 tot 3;2° het artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001;3° het artikel 5;4° het artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001;5° de bijlagen I en II. HOOFDSTUK II. - Integratie van bijzondere loopbanen in de nieuwe loopbanen

Art. 2.Bij het Instituut voor veterinaire keuring worden de volgende graden geschrapt : - in rang 28 : eerstaanwezend controleur; - in rang 26 : controleur; - in rang 20 : adjunct-controleur (afgeschafte graad).

Art. 3.§ 1. De ambtenaren die op 1 oktober 2002 titularis zijn van één van de geschrapte graden die hierna opgenomen zijn in de linkerkolom, worden ambtshalve benoemd in de graad die in de rechterkolom voorkomt : Eerstaanwezend controleur technisch controleur deskundige § 2. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren ambtshalve benoemd krachtens § 1, worden de diensten gepresteerd in de geschrapte graad waarvan zij titularis waren, of, in voorkomend geval, in de twee geschrapte graden van de loopbaan waarvan zij titularis zijn geweest, in aanmerking genomen.

De anciënniteit verkregen in niveau 2+ wordt geacht verkregen te zijn in niveau B.

Art. 4.§ 1. De in artikel 3, § 1, bedoelde ambtenaren worden ingeschaald in de weddenschalen verbonden aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. § 2.- De door deze ambtenaren verworven geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal. § 3.- De ambtenaren, voorheen bekleed met de geschrapte graad van controleur en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26 C, bekomen, wanneer zij 9 jaar graadanciënniteit hebben, automatisch de hierna vermelde weddenschaal : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23 j. - N. B - G. A) § 4. De ambtenaren voorheen bekleed met de geschrapte graad van controleur bij het voormalig Ministerie van Middenstand en Landbouw en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26C, bekomen, wanneer zij 9 jaar graadanciënniteit hebben, automatisch de hierna vermelde weddenschaal : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23 j. - N. B - G. A) § 5. De ambtenaren bedoeld in de §§ 3 en 4, die geslaagd zijn voor een competentiemeting, bekomen de competentietoelage onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden. § 6. In afwijking van § 1 kunnen de ambtenaren, voorheen bekleed met de geschrapte graad van controleur en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26K, het voordeel van de volgende weddenschaal behouden : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23 j. - N. B - G. A) § 7. De ambtenaren voorheen begunstigde van de weddenschaal 26C, kunnen deelnemen aan competentiemeting 1. § 8. De ambtenaren voorheen begunstigde van de weddenschaal 26K kunnen deelnemen aan competentiemeting 2. § 9. De ambtenaren voorheen begunstigde van de weddenschaal 26K en die ten minste 12 jaar graadanciënniteit hebben op 1 oktober 2002, bekomen, wanneer ze geslaagd zijn voor competentiemeting 2, de weddenschaal BT2 van zodra ze 18 jaar graadanciënniteit hebben.

De niet-geslaagden bekomen, van zodra zij 18 jaar graadanciënniteit hebben, de weddenschaal 28H, opgenomen in bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen.

De in het tweede lid bedoelde ambtenaren kunnen deelnemen aan competentiemeting 2.

Indien zou blijken dat de algemene bepalingen inzake integratie gunstiger zijn dan deze van deze paragraaf, dan worden de voordeligste bepalingen toegepast. HOOFDSTUK III. - Opheffings- en slotbepaling

Art. 5.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 23 april 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;2° het koninklijk besluit van 23 april 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring kunnen titularis zijn.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Instituut voor veterinaire keuring kunnen titularis zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 augustus 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^