Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 05 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012205
pub.
05/09/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (PC 125) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 19, derde lid, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders in het Paritair Comité voor houtbewerking;

Gelet op de richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de houtnijverheid;

Gelet op het advies nr. 38.414/1 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werklieden wegvervoerders van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid ressorteren en op hun werkgevers.

Art. 2.Wordt beschouwd als werkman wegvervoerder, de werknemer die houder is van een rijbewijs type C of CE, die de functie uitoefent van bestuurder van een voertuig met een gewicht gelijk aan of hoger dan 3,5 ton en die bij het uitoefenen van deze functie gewoonlijk geconfronteerd wordt met het probleem van de onproductieve tijden opgesomd in artikel 4 van dit koninklijk besluit.

Onder vervoersactiviteiten wordt verstaan: het transporteren van goederen voor eigen rekening van de onderneming of voor rekening van ondernemingen van dezelfde groep, het laden en lossen van deze goederen, alsook de administratieve handelingen met betrekking tot deze vervoersactiviteiten.

Onder werkplek wordt verstaan : 1. de locatie van de hoofdvestiging van de onderneming waarvoor de werkman wegvervoerder zijn taken uitvoert en haar nevenvestigingen;2. het voertuig waarvan de werkman wegvervoerder gebruik maakt voor de uitoefening van zijn taken;3. iedere andere plaats waar activiteiten worden verricht die met de vervoersactiviteit verband houden.

Art. 3.§ 1. Onder arbeidstijd wordt verstaan de periode tussen het begin en het einde van het werk, waarin de werkman wegvervoerder op zijn werkplek is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn taken en activiteiten uitoefent. Dit wil zeggen : 1. de tijd die wordt besteed aan alle wegvervoersactiviteiten, met name : a) rijden;b) laden en lossen;c) schoonmaken en technisch onderhoud uitgevoerd hetzij door de werkman wegvervoerder zelf, hetzij door een derde;d) alle andere werkzaamheden om de veiligheid van het voertuig, de lading of de passagiers te verzekeren alsook de werkzaamheden om te voldoen aan de wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen die direct met het specifieke vervoer verband houden met inbegrip van het toezicht op laden en lossen, afwikkeling van administratieve formaliteiten bij politie, douane, immigratiediensten, enz.2. de perioden waarin de werknemer niet vrij over zijn tijd kan beschikken en op zijn werkplek moet blijven, gereed om zijn gewone taak aan te vatten, en wanneer de duur daarvan niet op voorhand bekend is.Het gaat hierbij in het bijzonder over de wachttijden bij laden en lossen door derden. § 2. Worden niet als arbeidstijd beschouwd : a) de verplichte onderbrekingen van de rijtijd voorzien door de EEG-Verordening nr.3820/85 van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer; b) de dagelijkse rusttijden in de zin van de EEG-Verordening;c) de tijd besteed aan de eetmalen;d) de tijd waarover de werkman wegvervoerder vrij kan beschikken;e) de tijd die de werknemer zichzelf toeëigent;f) de beschikbaarheidstijd bedoeld in artikel 4.

Art. 4.Onder beschikbaarheidstijd wordt verstaan : a) de perioden andere dan de pauzes of rusttijden gedurende dewelke de werknemer niet op zijn werkplek hoeft te blijven, doch beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan te vatten of te hervatten of om andere werkzaamheden uit te oefenen.Als beschikbaarheidstijd worden met name aangemerkt de perioden waarin de werkman wegvervoerder een per veerboot of per trein vervoerd voertuig begeleidt, alsmede de wachttijden aan grenzen en tengevolge van rijverboden. De perioden en hun verwachte duur moeten de werkman wegvervoerder van tevoren bekend zijn, hetzij vóór het vertrek of net vóór het daadwerkelijk begin van de beschikbaarheidstijd. b) de tijd door de begeleider of tweede bestuurder gedurende de rit doorgebracht naast de bestuurder of in een slaapcabine.

Art. 5.Om de arbeidsduur te bepalen wordt de arbeidstijd gepresteerd bij verschillende werkgevers opgeteld. De werkgever richt een schriftelijk verzoek aan de werknemer teneinde een schriftelijk overzicht te bekomen van de arbeidstijd gepresteerd bij andere werkgevers.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders in het paritair comité voor de houtbewerking, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971. Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983, Belgisch Staatsblad van 15 december 1983.

Koninklijk besluit van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^