Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 06 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022735
pub.
06/09/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, inzonderheid op artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het protocol nr. 120/2 van 28 november 2000 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op 6 december 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 januari 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 13 mei 2005;

Gelet op het advies 38.496/1 van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 23 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.De jaarlijkse loonkost Y, Y1 en Y2 zoals bedoeld in artikel 5 wordt aangepast op 1 oktober 2002, op 1 oktober 2003 en op 1 oktober 2004 in functie van de collectieve arbeidsovereenkomsten die werden gesloten in het paritair comité voor de gezondheidsdiensten op 7 december 2000. De bedragen Y, Y1 en Y2 op 1 oktober 2002, op 1 oktober 2003 en op 1 oktober 2004 worden vastgesteld door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^