Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 03 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 7.000 euro aan « FEBIAC »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022753
pub.
03/10/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 7.000 euro aan « FEBIAC »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op de artikelen 14 en 22;

Overwegende dat voorlichting en bewustmaking en inspraak van de Burgermaatschappij een noodzakelijke voorwaarde is om de doeltreffendheid van elk, dus ook het federaal milieubeleid, te garanderen;

Overwegende dat de toelage een positieve ondersteuning betekent om FEBIAC (Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie) de mogelijkheid te bieden om aan didactische milieubewustmaking te doen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 7.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.21 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2005, wordt toegekend aan FEBIAC (Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie), met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 46, vertegenwoordigd door Luc Bontemps, Afgevaardigd Bestuurder, als tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan met het organiseren van de didactische tentoonstelling biobrandstoffen tijdens het Autosalon 2006.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 september 2005 en eindigt op 31 januari 2006.

Art. 3.De toelage is bestemd voor het dekken van de realisatie- en organisatiekosten, personeels- en werkingskosten (project management), kosten voor aankoop van materiaal die de begunstigde vereniging heeft gemaakt, voor de coördinatie van acties op het gebied van research, voorlichting en bewustmaking die gepaard gaan met een dergelijke tentoonstelling.

Art. 4.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 145-1211444-70 van FEBIAC, Woluwedal 46, bus 6, 1200 Brussel.

Art. 5.§ 1. De uitgaven die zijn aangetoond tijdens het afgelopen jaar worden gerechtvaardigd op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de toelage verantwoorden alsmede een staat van inkomsten en uitgaven en een activiteitenrapport. § 2. De verantwoordingsstukken zijn door de opdrachtgever gedagtekend, ondertekend en voor de betaalde som voor deugdelijk en onvergolden verklaard. Ze worden in drievoud voorgelegd. § 3. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage moeten ten laatste op 1 juni 2006 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van de heer Jean-Pierre Moinil, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 6.Onze Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^