Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 16 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202308
pub.
16/09/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, 8 april 2003, 22 december 2003 en 27 december 2004 en de koninklijke besluiten van 7 april 2000, 26 juni 2000, 13 januari 2003 en 1 februari 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 april 2000, 26 juni 2000, 13 januari 2003, 16 juli 2004 en 1 februari 2005;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, gegeven op 18 maart 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 16 maart 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 maart 2005;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat met het oog op het welslagen van het lopende sectoraal sociaal overleg en om het behoud van de sociale rust te waarborgen aan de sociale partners onverwijld klaarheid moet geboden worden over de juiste draagwijdte van de uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor de periode 2005-2006, dat de Regering tot het hare heeft gemaakt; teneinde hierbij de nodige evenwichten te waarborgen.

Gelet op advies 38.292/1 van de Raad van State, gegeven op 5 april 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, 8 april 2003, 22 december 2003 en 27 december 2004 en de koninklijke besluiten van 7 april 2000, 26 juni 2000, 13 januari 2003 en 1 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. 1° in § 1, tweede lid, wordt tussen de punten a) en b) een punt abis ) ingevoegd, luidende : "abis ) voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met een maandelijks loon groter dan 1.512,54 EUR : 0,00 EUR"; 2° in § 1, tweede lid, wordt tussen de punten b) en c) een punt bbis ) ingevoegd, luidende : "bbis ) voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met een maandelijks loon kleiner dan of gelijk aan 1081,45 EUR : 105,00 EUR (maal 1,08 voor de handarbeiders die onderworpen zijn aan de regeling van de jaarlijkse vakantie der werknemers)";3° in § 1, tweede lid, wordt na punt c) een punt cbis ) ingevoegd, luidende : "cbis ) voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met een maandelijks loon groter dan 1081,45 EUR en kleiner dan of gelijk aan 1512,54 EUR : een bedrag dat proportioneel, volgens de bij koninlijk besluit vastgelegde nadere bepalingen, afneemt gaande van 105,00 EUR tot 0,00 EUR (maal 1,08 voor de handarbeiders die onderworpen zijn aan de regeling van de jaarlijkse vakantie der werknemers)"; B. in § 2, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : "Voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, mag de som van de verminderingen van de persoonlijke bijdragen bedoeld in § 1 vanaf het jaar 2005 het bedrag van 1260,00 EUR per kalenderjaar niet overschrijden".

C. 1° in § 1, tweede lid, b) en c), worden de bedragen "1081,45 EUR" en "105,00 EUR" vervangen door de bedragen "1095,92 EUR" en "125,00 EUR"; 2° in § 2, eerste lid wordt het bedrag "1260,00 EUR" vervangen door het bedrag "1440,00 EUR"; D. 1° in § 1, tweede lid, a), wordt het bedrag "1512,54 EUR" vervangen door het bedrag "1807,81 EUR"; 2° in § 1, tweede lid, b), worden de bedragen "1081,45 EUR" en "105,00 EUR" vervangen door de bedragen "1095,92 EUR" en "140,00 EUR";3° in § 1, tweede lid, c), worden de bedragen "1081,45 EUR", "1512,54 EUR" en "105,00 EUR" respectievelijk vervangen door de bedragen "1095,92 EUR", "1807,81 EUR" en "140,00 EUR";4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Vanaf 2006 beloopt dit bedrag 1680,00 EUR per kalenderjaar".

Art. 2.In het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 april 2000, 26 juni 2000, 13 januari 2003, 16 juli 2004 en 1 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. 1° in artikel 1, § 2, 1°, wordt tussen de punten a) en b) een punt abis ) ingevoegd, luidende : "abis ) De waarden S0, S1 en S2 die de zone afbakenen waarin de loonmassa S van de werknemer zich bevindt, bedragen voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : S0 is gelijk aan 0,00 EUR;

S1 is gelijk aan 1081,45 EUR;

S2 is gelijk aan 1512,54 EUR;" 2° in artikel 1, § 2, 1°, wordt na punt c) een punt cbis ) ingevoegd, luidende : "cbis ) Naar gelang van de zone waarin de op die manier vastgestelde loonmassa (S) zich bevindt, wordt in hoofde van de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders één van de volgende 4 regelingen van bijdragevermindering R(p) toegepast : 1) S is kleiner dan S0 : De bijdragevermindering R(p) is gelijk aan 0,00 EUR;2) S is groter of gelijk aan S0 en kleiner dan of gelijk aan S1 : De bijdragevermindering R(p) is gelijk aan 105,00 EUR; Het bedrag 105,00 EUR wordt verhoogd tot 113,40 EUR voor de handarbeiders die onderworpen zijn aan de regeling van de jaarlijkse vakantie der werknemers; 3) S is groter dan S1 en kleiner dan of gelijk aan S2 : R(p) = 105,00 - a .[0095] (S - S1) Het bedrag 105,00 EUR wordt verhoogd tot 113,40 EUR voor handarbeiders die onderworpen zijn aan de regeling van de jaarlijkse vakantie der werknemers; a) voor de hoofdarbeiders : a = 105,00 / (S2 - S1), a;wordt tot op het vierde cijfer na de komma afgerond, en 0,00005 wordt naar boven afgerond; b) voor de handarbeiders die onderworpen zijn aan de regeling van de jaarlijkse vakantie der werknemers : a;= 113,40 / (S2 - S1), a; wordt tot op het vierde cijfer na de komma afgerond, en 0,00005 wordt naar boven afgerond;

R(p) wordt tot op het tweede cijfer na de komma afgerond, en 0,005 wordt naar boven afgerond; 4) S is groter dan S2 : De vermindering R(p) is gelijk aan 0,00 EUR; B. 1° in artikel 1, § 2, 1°, a), wordt het bedrag "1081,45 EUR" vervangen door het bedrag "1095,92 EUR"; 2° in artikel 1, § 2, 1°, c), worden de getallen "105,00" en "113,40" telkens vervangen door de getallen "125,00" en "135,00"; C. 1° in artikel 1, § 2, 1°, a), worden de bedragen "1081,45 EUR" en "1512,54 EUR" vervangen door de bedragen "1095,92 EUR" en "1807,81 EUR"; 2° in artikel 1, § 2, 1°, c), worden de getallen "105,00" en "113,40" telkens vervangen door de getallen "140,00" en "151,20"; D. 1° in het opschrift van de Franse tekst worden de woorden "bonus crédit d'emploi sous forme d'" vervangen door de woorden "bonus à l'emploi sous la forme d'"; 2° in de aanhef en artikel 1, § 1, worden tussen de woorden "tot toekenning van" en "een vermindering van de persoonlijke bijdragen" de woorden "een werkbonus onder de vorm van" toegevoegd; E. 1° in artikel 1, § 1, 2°, laatste lid, worden de woorden "3 250 BEF" vervangen door de woorden "80,57 EUR"; 2° in artikel 1, § 2, 1°, b), worden de woorden "naar de dichtstbijzijnde eenheid, waarbij 0,5 naar boven wordt afgerond." vervangen door de woorden "tot op het tweede cijfer na de komma, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond."; 3° in artikel 1, § 2, 1°, c), 1) en 4), worden de woorden "0 BEF" vervangen door de woorden "0,00 EUR"; 4° in artikel 1, § 2, 1°, c), 3), wordt de laatste zin vervangen als volgt : "R(p) wordt tot op het tweede cijfer na de komma afgerond, en 0,005 wordt naar boven afgerond."; 5° in artikel 1, § 2, 2°, wordt de zin "P wordt tot de dichtsbijzijnde eenheid afgerond, en 0,5 wordt naar boven afgerond :" vervangen als volgt : "P wordt tot op het tweede cijfer na de komma afgerond, en 0,005 wordt naar boven afgerond :"; F. 1° in artikel 1, § 2, eerste lid, van de Nederlandse tekst worden de woorden "van het maand." vervangen door de woorden "van de maand."; 2° in artikel 1, § 2, 1°, c), 3), van de Nederlandse tekst worden de woorden "tot op de vierde cijfer" telkens vervangen door de woorden "tot op het vierde cijfer";

Art. 3.De artikelen 1, A, en B, en 2, A, van dit besluit treden in werking op 1 april 2005. De artikelen 1, C, en 2, B, treden in werking op 1 april 2005 en treden buiten werking op 31 december 2005. De artikelen 1, D, en 2, C, treden in werking op 1 januari 2006. Artikel 2, D, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005. Artikel 2, E, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003. Artikel 2, F, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^