Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009
gepubliceerd op 18 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003247
pub.
18/08/2009
prom.
10/08/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14524, § 2, vierde en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 6311bis , § 1, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 december 2007 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 november 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 2 juni 2009;

Gelet op advies 46.921/2 van de Raad van State, gegeven op 14 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6311bis , § 1, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 november 2008, worden de woorden "kalenderjaren 2007 en 2008" telkens vervangen door de woorden "kalenderjaren 2007, 2008 en 2009".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2010.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Financiën en Onze Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Pisa, 10 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën, B. CLERFAYT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007, ed. 2, err. 24 mei 2007.

Koninklijk besluit van 19 december 2007, Belgisch Staatsblad van 27 december 2007.

Koninklijk besluit van 28 november 2008, Belgisch Staatsblad van 4 december 2008.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^