Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009
gepubliceerd op 02 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelij

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024286
pub.
02/09/2009
prom.
10/08/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, vierde lid en artikel 46;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 1975, 12 augustus 1981, 10 mei 1995, 26 mei 1999, 5 juni 2004, 8 juli 2004 en 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 1, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 1999, 26 mei 2002, 22 januari 2003, 22 januari 2003, 7 september 2003, 8 juli 2004, 1 februari 2006 en 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 februari 2006 en 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het organigram van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie sluiten tot vaststelling van het organigram van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 23 april 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de syndicale organisatie « V SOA », gegeven op 17 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de syndicale organisatie « AC OD », gegeven op 24 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de syndicale organisatie « ACV-Openbare diensten », gegeven op 15 juni 2009;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 10 juli 2009;

Overwegende dat de recente wijzigingen aangebracht in het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen een onverwijlde vaststelling vereisen, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Besluit :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing, op de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996, worden de verschillende betrekkingen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : Eerste trap : de managementfunctie van Algemeen Directeur; de leidinggevende functies van operationeel directeur; de staffunctie van Directeur van de ondersteunende dienst.

Tweede trap : wetenschappelijk personeel de betrekkingen overeenstemmend met functies van de klassen SW4 en SW3; titularissen van de afgeschafte graden verbonden aan het ambt van instellingshoofd; administratief personeel de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A5, A4 en A3.

Derde trap : wetenschappelijk personeel de betrekkingen overeenstemmend met functies van de klassen SW2 en SW1; administratief en technisch personeel de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A2 en A1.

Vierde trap : administratief en technisch personeel de betrekkingen van niveau B. Vijfde trap : administratief en technisch personeel de betrekkingen van niveau C. Zesde trap : administratief en technisch personeel de betrekkingen van niveau D.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

Art. 3.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^