Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 04 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012139
pub.
04/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015012139

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds so-cial I.S.A.J.H.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Kris PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014 Wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." (Overeenkomst geregistreerd op 24 december 2014 onder het nummer 124767/CO/319.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Wijziging

Art. 2.Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds social I.S.A.J.H." genaamd (overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2004 onder het nummer 72146/CO/319.02, koninklijk besluit van 28 september 2005, Belgisch Staatsblad van 6 december 2005) wordt aangevuld als volgt : "Het "Fonds social I.S.A.J.H." heeft inzonderheid tot taak de bijdragen voor "tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten bate van de risicogroepen", zoals in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 wat de sectorale risicogroepenomschrijving betreft (nummer 120172) gedefinieerd worden, te ontvangen, te beheren en aan te wenden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

De voorgenoemde bijdragen zijn 0,10 pct. in 2015 en 0,10 pct. in 2016, en in toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen en de uitvoeringsbesluiten worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te dien einde geïnd.

Gedurende de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 zal de inning van de percentages van de betaalde brutolonen als volgt gebeuren : - 1ste kwartaal 2015 : 0,10 pct.; - 2de kwartaal 2015 : 0,10 pct.; - 3de kwartaal 2015 : 0,10 pct.; - 4de kwartaal 2015 : 0,10 pct.; - 1ste kwartaal 2016 : 0,10 pct.; - 2de kwartaal 2016 : 0,10 pct.; - 3de kwartaal 2016 : 0,10 pct.; - 4de kwartaal 2016 : 0,10 pct.". HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur; ze treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^