Koninklijk Besluit van 10 december 1998
gepubliceerd op 04 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het ko

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1999011012
pub.
04/02/1999
prom.
10/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie verlenen de Koning bepaalde uitvoerings- en toepassings-bevoegdheden.

Artikel 1 geeft Hem het recht de lijst vast te stellen voor de wapens, de munitie, het militair materieel en de daaraan verbonden technologie die het voorwerp zijn van de wet. Artikel 2 maakt het Hem mogelijk de in-, uit- en doorvoer van de bovenvermelde goederen te verbieden of aan een vergunning te onderwerpen en artikel 3 geeft Hem het recht de bijzondere voorwaarden te bepalen inzake niet wederuitvoer, vervoer en eindbestemming met betrekking tot wapens, munitie, militair materieel en de daaraan verbonden technologie.

De lijst van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie die gaat als bijlage bij het koninklijk besluit van 8 maart 1993, genomen ter uitvoering van de bovenvermelde wet en tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993, vermeldt onder het punt 3 van de titel A van de eerste categorie, chemische producten waarvan de in-, uit- en doorvoer verboden zijn, tenzij zij bestemd zijn voor onderzoek, voor medische of beschermingsdoeleinden, in hoeveelheden die strikt verenigbaar zijn met deze doeleinden.

De overeenkomst van Parijs van 13 januari 1993, tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en de drie bijlagen, werd op 20 december 1996 door België geratificeerd.

De overeenkomst herneemt, met dezelfde afwijkingen voor onderzoek, voor medische of beschermingsdoeleinden, alle producten opgesomd in de bijlage van het aangehaalde koninklijk besluit, maar eveneens twee andere producten, zijnde Chloorsarin of O-isopropyl methylfosfonchloridaat en Chloorsoman of O-pinacolyl methylfosfonchloridaat.

Chloorsarin en Chloorsoman dienen bijgevolg toegevoegd te worden in de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, onder het punt 3 van de titel A van de eerste categorie en respectievelijk onder de nummers 11 en 12.

De bepaling onder punt 3 van de titel A van de eerste categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, welke stelt dat een afwijking toegekend wordt op het verbod op de in-, uit- en doorvoer van al deze chemische producten wanneer zij bestemd zijn voor onderzoek, voor medische of beschermingsdoeleinden, in hoeveelheden die strikt verenigbaar zijn met deze doeleinden, wordt geschrapt, overeenkomstig het artikel 3, lid 1 van het koninklijk besluit van 8 maart 1993.

Door een punt F, toegevoegd aan de eerste afdeling van de tweede categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, wordt de toestemming toegekend voor de uit- en doorvoer van deze chemische producten, overeenkomstig het artikel 3, lid 2 van hetzelfde koninklijk besluit, wanneer zij bestemd zijn voor hoger vermelde doeleinden en in hoeveelheden die hiermee strikt verenigbaar zijn.

Door een punt 8, toegevoegd aan de tweede afdeling van de tweede categorie van dezelfde bijlage, wordt de toestemming toegekend voor de invoer van deze producten, overeenkomstig het artikel 3, lid 3 van hetzelfde koninklijk besluit, wanneer zij voor dezelfde doeleinden bestemd zijn en in hoeveelheden die hiermee strikt verenigbaar zijn.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd niet voor advies aan de Raad van State voorgelegd daar het van belang was zonder uitstel twee bijkomende gevoelige chemische producten, die niet voorkomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, bij de in-, uit- en doorvoer onder vergunning te plaatsen en dit ingevolge de inwerkingtreding op 29 april 1997 van de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 en geratificeerd door de wet van 20 december 1996.

Dit koninklijk besluit zal in werking treden de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel, E. DI RUPO De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE

10 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Gecoördineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie;

Gelet op de wet van 20 december 1996 houdende instemming met de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 oktober 1997;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 25 juni 1998;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 24 juli 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid, op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de internationale verplichting om zonder uitstel twee bijkomende gevoelige chemische producten die niet voorkomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, bij de in-, uit- en doorvoer onder vergunning te plaatsen en dit ingevolge de inwerkingtreding op 29 april 1997 van de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 en geratificeerd door de wet van 20 december 1996;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel en van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het punt 3 van de titel A van de eerste categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3. De volgende chemische producten : 1° O-alkyl(*) alkyl(**)fosfonfluoridaten.2° N, N-dialkyl(**)O-alkyl(*)fosforamidocyanidaten.3° O-alkyl(***) en S-2-dialkyl(**)aminoethylalkyl(**) fosfonthiolaten, en overeenstemmende geproto- neerde of gealkyleerde zouten.4° (Zwavel)yperieten.5° Lewisieten 2-chloorvinyldichloorarsine bis(2-chloorvinyl)-chloorarsine tris(2-chloorvinyl)-arsine.6° Stikstofyperieten bis(2-chloorethyl)-ethylamine bis(2-chloorethyl)-methylamine tris(2-chloorethyl)-amine.7° Alkyl(**)fosfonyldifluoride.8° O-alkyl(***) en O-2-dialkyl(**)amino-ethyl-alkyl(**)fosfoniet en overeenstemmende gealkyleerde of geprotoneerde zouten.9° Saxitoxine.10° Ricine.11° O-isopropyl methylfosfonchloridaat (chloorsarin) 12° O-pinacolyl methylfosfonchloridaat (chloorsoman) Art.2. De afdeling 1 van de tweede categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993, wordt aangevuld als volgt : « F. De chemische producten opgesomd in het punt 3 van de titel A van de eerste categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, wanneer zij bestemd zijn voor onderzoek, voor medische of beschermingsdoeleinden, in hoeveelheden die strikt verenigbaar zijn met deze doeleinden. »

Art. 3.De afdeling 2 van de tweede categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1993, wordt aangevuld als volgt : « 8. De chemische producten opgesomd in het punt 3 van de titel A van de eerste categorie van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 maart 1993, wanneer zij bestemd zijn voor onderzoek, voor medische of beschermingsdoeleinden, in hoeveelheden die strikt verenigbaar zijn met deze doeleinden. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 5.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel en Onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel, E. DI RUPO De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE _______ Nota (*) alkylgroepen met < C10, met inbegrip van cycloalkylgroepen en vertakte cycloalkylgroepen. (**) methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl. (***) H of alkylgroepen < C10, met inbegrip van cycloalkylgroepen en vertakte cycloalkylgroepen. ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^