Koninklijk Besluit van 10 december 2009
gepubliceerd op 17 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2009002087
pub.
17/12/2009
prom.
10/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 5 oktober 2009;

Gelet op het protocol nr. 639 van 10 november 2009 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit koninklijk besluit.

Art. 2.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 10 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 december 2009 houdende de classificatie van de functies van niveau A. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^