Koninklijk Besluit van 10 december 2012
gepubliceerd op 14 januari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024417
pub.
14/01/2013
prom.
10/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluid sluiten houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt ertoe de Richtlijn 2011/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht om te zetten in Belgisch recht. Het besluit beoogt eveneens de omzetting.

Dit besluit, overeenkomstig de richtlijn, zal tijdelijk een groter gebruik toestaan van de zogenaamde « flexibiliteitregeling" ingevoerd door het Koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluid sluiten houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines .

Het project werd aan het advies van de Raad van State onderworpen (advies 51.288/3 van de 6/06/2012).

De Raad van State oordeelt dat dit verzoek voor advies niet-ontvankelijk is omdat het niet het onderwerp van bespreking was op de Raad van Ministers. De Raad van State is inderdaad van mening dat het project en, in het bijzonder haar artikel 4, 2°, indient op de markt brengen van bepaalde motoren voor railvoertuigen en locomotieven aan een voorafgaande vergunning onderwerpt. Daarom zou de rechtsgrond in het ontwerp artikel 5, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten zijn.

Echter, dit besluit verandert het maximum aantal producten die in aanmerking komen voor een vergunning. De te vervullen voorwaarde, - het respect van de vorige standaard - blijft ongewijzigd. Het onderwerpt dus het op de markt brengen niet aan een voorafgaande vergunning, deze machtiging bestaat al.

Met betrekking tot de ingangsdatum met terugwerkende kracht, herinnerde de Raad van State aan de voorwaarden die vervuld moeten worden. In dit geval werd ingeschat dat het noodzakelijk is om de relevante sector te laten profiteren van de normen vastgelegd in de richtlijn en omgezet in het voorleggende besluit, na de inwerkingtreding van de richtlijn. Dit besluit verleent voordelen met eerbiediging van het beginsel van gelijkheid. Bovendien heeft het geen invloed op verworven situaties.

Behalve bij deze twee punten, werd het advies van de Raad van State gevolgd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

10 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluid sluiten houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 3°, en artikel 19bis, § 3, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluid sluiten houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet op de Richtlijn 2011/88/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht;

Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Raad voor het Verbruik;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het tot stand komen van dit besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 maart 2012;

Gelet op advies 51.288/3 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2011/88/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluid sluiten houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines gewijzigd bij koninklijk besluiten van 10 augustus 2005, 26 april 2010 en 7 mei 2011, is 30° bis worden ingevoegd, luidende : « 30° bis vijfde wijzigingsrichtlijn : de Richtlijn 2011/88/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 6, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van h type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, tot v type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinko type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaa type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van h sluiten, vervangen als volgt : « § 6. Motoren met compressieontsteking voor een andere toepassing dan voor de voortstuwing van motortreinstel en binnenschepen kunnen volgens een flexibele regeling in de handel worden gebracht overeenkomstig de procedure van bijlage XIII en van de leden 1 tot en met 5. ».

Art. 4.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van h type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, tot v type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinko type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaa type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van h sluiten, wordt het tweede lid geschrapt;2° de paragrafen 2bis en 2ter worden ingevoegd, luidende : « § 2bis.In afwijking van artikel 8, §§ 3octies, 3decies en 5, kan de keuringsinstantie toestemming geven voor het in de handel brengen van de volgende motoren voor motortreinstelmotortreinstel en locomotieven : a) ruilmotoren die voldoen aan de fase III A-grenswaarden, indien ze dienen ter vervanging van motoren voor motortreinstelmotortreinstel en locomotieven die : i) niet aan de fase III A-norm voldoen;of ii) aan de fase III A-norm voldoen, maar niet voldoen aan de fase III B-norm; b) ruilmotoren die niet voldoen aan de fase III A-grenswaarden, indien ze dienen ter vervanging van motoren voor motortreinstel zonder besturing en die niet in staat zijn zelfstandig te bewegen, voor zover deze ruilmotoren voldoen aan een norm die niet minder streng is dan de norm waaraan motoren die gemonteerd zijn in bestaande motortreinstel van hetzelfde type voldoen. Toelatingen krachtens deze paragraaf mogen enkel worden verleend indien de keuringsinstantie overtuigd is dat het gebruik van een ruilmotor die voldoet aan de eisen van de meest recente toepasselijke emissiefase in het motortreinstel of de locomotief in kwestie zou gepaard gaan met aanzienlijke technische moeilijkheden. § 2ter. Op motoren die vallen onder § 2 of § 2bis wordt een etiket aangebracht met de tekst « RUILMOTOR » en met de unieke referentie van de afwijking in kwestie. ». 3° in paragraaf 8, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van h type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, tot v type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinko type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaa type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van h sluiten, en vervangen bij koninklijk besluit van 26 april 2010, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De keuringsinstantie staat het in de handel brengen van motoren zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1 onder A, sub i), ii) en v), toe volgens de flexibele regeling overeenkomstig de bepalingen van bijlage XIII.».

Art. 5.In artikel 16, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines sluiten, worden de woorden « eerste, tweede, derde en vierde » vervangen door de woorden « eerste, tweede, derde, vierde en vijfde ».

Art. 6.In het opschrift van de bijlage van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van h type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, tot v type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinko type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaa type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van h sluiten, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines sluiten, worden de woorden « en vierde wijzigingsrichtlijnen » vervangen door de woorden « , vierde en vijfde wijzigingsrichtlijn ».

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 februari 2012.

Art. 8.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^