Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 18 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit van tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031490
pub.
18/12/2017
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031490

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit van tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, § 4 en § 8, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten en laatst gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale o type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het Personeelsplan 2017 van de Federale Overheidsdienst Financiën, dat op 16 mei 2010 door de bevoegde autoriteiten werd goedgekeurd;

Gelet op de opmerkingen die door de vakorganisaties werden geformuleerd overeenkomstig artikel 54, tweede lid van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 49.222 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 24 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën worden de betrekkingen verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader volgens de verhoudingen die in de bij dit besluit gevoegde tabel zijn bepaald.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën Taalkaders voor de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en voor de andere centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Cadre français Frans kader

Cadre néerlandais Nederlands kader

Pourcentage d'emploi Percentage betrekkingen

Pourcentage d'emploi Percentage betrekkingen

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

Administration générale des douanes et accises / Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Autres services centraux du SPF Finances / Andere centrale diensten van de FOD Financiën

Administration générale des douanes et accises / Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Autres services centraux du SPF Finances / Andere centrale diensten van de FOD Financiën

3

37,1 %

48,2 %

62,9 %

51,8 %

4

37,1 %

48,2 %

62,9 %

51,8 %

5

37,1 %

48,2 %

62,9 %

51,8 %


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^