Koninklijk Besluit van 10 februari 1998
gepubliceerd op 31 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die behoren tot de niveaus 1 en 2+

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011074
pub.
31/03/1998
prom.
10/02/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die behoren tot de niveaus 1 en 2+


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1995, 3 juni 1996 en 4 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 20 februari 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 augustus 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 augustus 1997;

Gelet op het protocol nr. 47 van 18 november 1997 van het Sectorcomité IV;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het belang van de goede werking van het Ministerie van Economische Zaken de bijzondere loopbanen in de niveaus 1 en 2+ dringend moeten vereenvoudigd worden, zoals voor de gemene loopbanen is geregeld bij het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Organieke bepalingen

Artikel 1.§ 1.Bij het Ministerie van Economische Zaken worden de volgende graden opgericht : In rang 26 : controleur bibliothecaris technisch assistent In rang 28 : eerstaanwezend controleur eerstaanwezend bibliothecaris eerstaanwezend technisch assistent In rang 10 : statisticus actuaris adjunct-technisch adviseur mijningenieur geoloog inspecteur in rang 13 : statisticus-directeur actuaris-directeur technisch adviseur geoloog-directeur mijningenieur-directeur inspecteur-directeur industrieel adviseur § 2. De volgende graden worden opgericht uitsluitend ten behoeve van de titularissen van de graden van actuariaatsinspecteur, eerstaanwezend actuariaatsinspecteur en actuaris, die in artikel 2 geschrapt worden : In rang 10 : actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving) in rang 13 : actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving)

Art. 2.Bij het Ministerie van Economische Zaken worden de volgende graden geschrapt : Administratief personeel In rang 26 : controleur scheikundige adjunct-bibliothecaris controleur der springstoffen mijnmeter adjunct-verificateur-deskundige In rang 27 : eerstaanwezend controleur eerstaanwezend scheikundige adjunct-bibliothecaris 1e klasse In rang 28 : hoofdcontroleur hoofdscheikundige hoofdcontroleur der springstoffen mijnmeter 1e klasse verificateur-deskundige In rang 29 : mijnmeter-verificateur eerstaanwezend verificateur-deskundige In rang 10 : bestuurssecretaris-statisticus actuariaatsinspecteur metroloog scheikundig adviseur inspecteur-ingenieur mijningenieur geoloog huismeester-hoofd van dienst speciaal commissaris In rang 11 : eerstaanwezend statisticus eerstaanwezend actuariaatsinspecteur eerstaanwezend metroloog eerstaanwezend scheikundig adviseur eerstaanwezend mijningenieur eerstaanwezend geoloog eerstaanwezend inspecteur eerstaanwezend speciaal inspecteur inspecteur-revisor adjunct-rechtskundig adviseur afdelingschef boekhouding adjunct-industrieel adviseur (afgeschafte graad) In rang 12 : eerstaanwezend statisticus-hoofd van dienst hoofdscheikundig adviseur eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst adjunct-adviseur-hoofd van dienst eerstaanwezend divisiemijningenieur In rang 13 : adviseur-statisticus actuaris hoofdmetroloog-directeur laboratoriumdirecteur hoofdingenieur-directeur der mijnen hoofdgeoloog-directeur hoofdinspecteur-directeur rechtskundig adviseur organisatieadviseur-hoofd van dienst industrieel adviseur (afgeschafte graad) In rang 14 : eerste rechtskundig adviseur divisiedirecteur der mijnen eerste industrieel adviseur (afgeschafte graad) In rang 15 : inspecteur-generaal der mijnen In rang 16 : directeur- generaal der mijnen

Art. 3.De graden van actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving), mijningenieur, actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving), mijningenieur-directeur en industrieel adviseur, opgericht in artikel 1, worden afgeschaft na toepassing van artikelen 12, § 1 en 15, § 2, tweede lid.

Art. 4.§ 1. In de tabel gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren titularis kunnen zijn, worden de volgende graden ingevoegd onder het opschrift « I. Alfabetische rangschikking van de Nederlandse benamingen, Afdeling A, Administratief personeel » en onder het opschrift « II. Alfabetische rangschikking van de Franse benamingen, Afdeling A, Administratief personeel » : In rang 26 : bibliothecaris controleur technisch assistent In rang 28 : eerstaanwezend bibliothecaris eerstaanwezend controleur eerstaanwezend technisch assistent In rang 10 : actuaris actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving) adjunct-technisch adviseur geoloog inspecteur mijningenieur statisticus In rang 13 : actuaris-directeur actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) geoloog-directeur industrieel adviseur inspecteur-directeur mijningenieur-directeur statisticus-directeur technisch adviseur § 2. In dezelfde tabel en onder dezelfde opschriften wordt de vermelding van de volgende graden ingevoegd onder de rubriek « geschrapte graden » : In rang 26 : adjunct-bibliothecaris adjunct-verificateur-deskundige controleur controleur der springstoffen mijnmeter scheikundige In rang 27 : adjunct-bibliothecaris 1e klasse eerstaanwezend controleur eerstaanwezend scheikundige In rang 28 : hoofdcontroleur hoofdcontroleur der springstoffen hoofdscheikundige mijnmeter 1e klasse verificateur-deskundige In rang 29 : eerstaanwezend verificateur-deskundige mijnmeter-verificateur In rang 10 : actuariaatsinspecteur bestuurssecretaris-statisticus geoloog huismeester-hoofd van dienst inspecteur-ingenieur metroloog mijningenieur scheikundig adviseur speciaal commissaris In rang 11 : adjunct-industrieel adviseur (afgeschafte graad) adjunct-rechtskundig adviseur afdelingschef boekhouding eerstaanwezend actuariaatsinspecteur eerstaanwezend geoloog eerstaanwezend inspecteur eerstaanwezend metroloog eerstaanwezend mijningenieur eerstaanwezend scheikundig adviseur eerstaanwezend speciaal inspecteur eerstaanwezend statisticus inspecteur-revisor In rang 12 : adjunct-adviseur-hoofd van dienst eerstaanwezend divisiemijningenieur eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst eerstaanwezend statisticus-hoofd van dienst hoofdscheikundig adviseur In rang 13 : actuaris adviseur-statisticus hoofdgeoloog-directeur hoofdingenieur-directeur der mijnen hoofdinspecteur-directeur hoofdmetroloog-directeur industrieel adviseur (afgeschafte graad) laboratoriumdirecteur organisatieadviseur-hoofd van dienst rechtskundig adviseur In rang 14 : divisiedirecteur der mijnen eerste industrieel adviseur (afgeschafte graad) eerste rechtskundig adviseur In rang 15 : inspecteur- generaal der mijnen In rang 16 : directeur- generaal der mijnen § 3. In dezelfde tabel en onder dezelfde opschriften wordt de vermelding van de volgende graden ingevoegd onder de rubriek « afgeschafte graden » : In rang 10 : actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving) mijningenieur In rang 13 : actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) industrieel adviseur mijningenieur-directeur

Art. 5.De graden van controleur, bibliothecaris en technisch assistent kunnen enkel worden verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen.

Art. 6.De ambtenaren die titularis zijn van één der hierna in de linkerkolom opgenomen en in rang 26 ingedeelde graden, kunnen als enige worden bevorderd tot de ernaast vermelde graad die tot rang 28 behoort : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De in dit artikel bedoelde bevorderingen worden begeven volgens de regels van de bevordering door verhoging in graad.

Art. 7.De graad van actuaris die opgericht is in artikel 1, § 1 kan enkel worden verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen. Deze graad kan niet worden toegekend bij wege van verandering van graad of vrijwillige mobiliteit aan de ambtenaren die titularis zijn van de graad van actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving).

Alleen de rijksambtenaren die titularis zijn van de graad van actuaris kunnen bevorderd worden tot de graad van actuaris-directeur. Deze bevordering wordt toegekend volgens de regels van de bevordering door verhoging in graad. Deze graad kan niet worden toegekend bij wege van verandering van graad of vrijwillige mobiliteit aan de ambtenaren die titularis zijn van de graad van actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving).

Art. 8.De graden van statisticus, adjunct-technisch adviseur en geoloog kunnen enkel worden verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen.

Art. 9.De graad van inspecteur kan worden verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen of voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau.

Aan het vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau mogen enkel de ambtenaren van niveau 2+ deelnemen die titularis zijn van de graad van controleur of eerstaanwezend controleur.

Art. 10.De ambtenaren die titularis zijn van één der hierna in de linkerkolom opgenomen en in rang 10 ingedeelde graden, kunnen als enige worden bevorderd tot de ernaast vermelde graad die tot rang 13 behoort : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De in dit artikel bedoelde bevorderingen worden begeven volgens de regels van de bevordering door verhoging in graad. HOOFDSTUK II. - Overgangsbepalingen

Art. 11.§ 1. De ambtenaren die, op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, titularis zijn van één van de graden vermeld in de linkerkolom worden ambtshalve benoemd tot de graad die ernaast is vermeld in de rechterkolom : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd zijn behouden in hun nieuwe graad de graadanciënniteit welke verkregen was in de graad waarvan ze titularis waren.

De ambtenaren die in niveau 2+ benoemd zijn, behouden in dat niveau de anciënniteit verkregen in niveau 2. § 3. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van bibliothecaris (rang 26), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van adjunct-bibliothecaris (rang 22), adjunct-bibliothecaris eerste klasse (rang 23), adjunct-bibliothecaris (rang 26) en adjunct-bibliothecaris eerste klasse (rang 27) geacht verricht te zijn in de graad van bibliothecaris (rang 26). § 4. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van controleur (rang 26), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van speciaal controleur eerste klasse (rang 21), eerste controleur (rang 22), eerste hoofdcontroleur (rang 23), controleur (rang 26) en eerstaanwezend controleur (rang 27) geacht verricht te zijn in de graad van controleur (rang 26).

In afwijking van het eerste lid, behouden de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van controleur (rang 26) en die op het ogenblik van hun ambtshalve benoeming tot de graad van controleur (rang 26) krachtens artikel 9, § 1, van het ministerieel besluit van 3 februari 1997 houdende regeling van sommige loopbanen in niveau 2+ en vereenvoudiging van de loopbanen in de niveaus 2, 3 en 4 bij het Ministerie van Economische Zaken titularis waren van de graad van speciaal controleur eerste klasse (rang 21) en niet geslaagd zijn voor het examen voor verhoging in graad tot de graad van eerste controleur (rang 22), niet de graadanciënniteit verworven in de graad van speciaal controleur eerste klasse (rang 21).

Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van eerstaanwezend controleur (rang 28), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van eerste adjunct-inspecteur (rang 24) en hoofdcontroleur (rang 28) geacht verricht te zijn in de graad van eerstaanwezend controleur (rang 28). § 5. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van boekhouder (rang 26), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van adjunct-verificateur-deskundige (rang 22), verificateur-deskundige (rang 24), adjunct-verificateur-deskundige (rang 26) en verificateur-deskundige (rang 28) geacht verricht te zijn in de graad van boekhouder (rang 26).

Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van eerstaanwezend boekhouder (rang 28), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van eerstaanwezend verificateur-deskundige (rang 25) en eerstaanwezend verificateur-deskundige (rang 29) geacht verricht te zijn in de graad van eerstaanwezend boekhouder (rang 28). § 6. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van technisch assistent (rang 26), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van scheikundige (rang 22), technisch adjunct (rang 23), scheikundige (rang 26), eerstaanwezend scheikundige (rang 27), mijnmeter (rang 22), mijnmeter eerste klasse (rang 24), mijnmeter (rang 26), mijnmeter eerste klasse (rang 28), controleur der springstoffen (rang 22), hoofdcontroleur der springstoffen (rang 24), controleur der springstoffen (rang 26) en hoofdcontroleur der springstoffen (rang 28) geacht verricht te zijn in de graad van technisch assistent (rang 26).

Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die krachtens § 1 ambtshalve benoemd worden tot de graad van eerstaanwezend technisch assistent (rang 28), worden de in aanmerking komende diensten die verricht zijn in de graden van eerste technisch adjunct (rang 24), hoofdscheikundige (rang 28), mijnmeter-verificateur (rang 25) en mijnmeter-verificateur (rang 29) geacht verricht te zijn in de graad van eerstaanwezend technisch assistent (rang 28). § 7. De door deze ambtenaren verkregen weddenanciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 12.§ 1. De ambtenaren die, op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, titularis zijn van één van de graden vermeld in de linkerkolom worden ambtshalve benoemd tot de graad die ernaast is vermeld in de rechterkolom : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van de graden van adjunct-adviseur (rang 10), eerstaanwezend inspecteur (rang 11), eerstaanwezend speciaal inspecteur (rang 11) of eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst (rang 12) en die geaffecteerd zijn bij het Bestuur Economische Inspectie, worden ambtshalve benoemd tot de graad van inspecteur.

De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van de graden van adviseur of hoofdinspecteur-directeur (rang 13) en die geaffecteerd zijn bij het Bestuur Economische Inspectie, worden ambtshalve benoemd tot de graad van inspecteurdirecteur. § 3. De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van de graad van eerstaanwezend inspecteur (rang 11) of eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst (rang 12) en geaffecteerd zijn bij het Bestuur Algemene Diensten, het Bestuur Energie, het Bestuur Handelsbeleid, het Bestuur Economische Betrekkingen of het Nationaal Instituut voor de Statistiek worden ambtshalve benoemd in de graad van adjunct-adviseur.

De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van de graad van hoofdinspecteur-directeur (rang 13) en geaffecteerd zijn bij het Bestuur Economische Betrekkingen, worden ambtshalve benoemd in de graad van adviseur. § 4. De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van de graad van eerstaanwezend inspecteur (rang 11) en geaffecteerd zijn bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, worden ambtshalve benoemd in de graad van industrieel ingenieur.

De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van de graad van hoofdinspecteur-directeur (rang 13) en geaffecteerd zijn bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid worden ambtshalve benoemd in de graad van industrieel ingenieur-directeur. § 5. De ambtenaren die krachtens de §§ 1, 2, 3 en 4 ambtshalve benoemd zijn, behouden in hun nieuwe graad de graadanciënniteit welke verkregen was in de graad waarvan ze titularis waren. § 6. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die in de graad van ingenieur, mijningenieur, industrieel ingenieur, adjunct-adviseur, statisticus, actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving), adjunct-technisch adviseur, geoloog of inspecteur worden benoemd, worden de in aanmerking komende diensten die geleverd zijn in een graad van de rangen 10, 1 1 of 12 geacht verricht te zijn in de graad van rang 10. § 7. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die in de graad van ingenieur-directeur, mijningenieur-directeur, industrieel ingenieur-directeur, adviseur, inspecteur-directeur, technisch adviseur of industrieel adviseur worden benoemd, worden de in aanmerking komende diensten die geleverd zijn in een graad van de rangen 13 of 14 geacht verricht te zijn in de graad van rang 13. § 8. De door deze ambtenaren verkregen weddenanciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 13.De graad van actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving), opgericht in artikel 1, § 2, kan buiten de toepassing van artikel 12, § 1, enkel toegekend worden bij wege van bevordering door verhoging in graad.

Alleen de ambtenaren die titularis zijn van de graad van actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving), opgericht in artikel 1, § 2, kunnen bevorderd worden tot de graad van actuaris-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving). Deze bevordering wordt toegekend volgens de regels van de vlakke loopbaan.

In afwijking van artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel kunnen zij bevorderd worden wanneer zij achttien jaar anciënniteit hebben in de graad van actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving).

Art. 14.De geslaagde voor een vergelijkend wervingsexamen, dat reeds afgesloten is of nog in uitvoering is op de datum van inwerkingtreding van dit besluit en dat georganiseerd is voor een van de door dit besluit geschrapte graden, behoudt tijdens de geldigheidsduur van het vergelijkend examen zijn aanspraken op benoeming in de overeenkomstige graad die is opgericht.

De rijksambtenaar die geslaagd is voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hoger niveau of voor een examen voor verhoging in graad, dat reeds afgesloten is of nog in uitvoering is op de datum van inwerkingtreding van dit besluit en dat georganiseerd is voor een van de door dit besluit geschrapte graden, behoudt zijn aanspraken op benoeming in de overeenkomstige graad die is opgericht.

Art. 15.§ 1. De procedures inzake aanwerving en pensionering die aan de gang zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verdergezet volgens de bepalingen van dit besluit. § 2. De procedures inzake bevordering en verandering van graad die aan de gang zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder geregeld door de bepalingen zoals die luidden voor ze door dit besluit werden gewijzigd.

Indien, na de procedures bedoeld in het eerste lid, ambtenaren benoemd worden tot een door dit besluit geschrapte graad, worden ze daarna ambtshalve in de overeenstemmende graad benoemd.

Art. 16.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken die de nieuwe loopbanen in de niveaus 1 en 2+ integreert.

Art. 17.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^