Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
gepubliceerd op 14 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003019
pub.
14/02/2008
prom.
10/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 36, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : - artikel 18, § 3, punt 9, vervangen door en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001; - afdeling III van bijlage I, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000, 2 februari 2001, 13 juli 2001, 4 maart 2002, 28 februari 2003, 10 februari 2004, 21 januari 2005, 17 februari 2006 en 31 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2008;

Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003003105 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende invoering van overgangsbepalingen voor de landmeters-expert van financiën en de eerstaanwezend verificateurs en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maa type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2002011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken sluiten tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Financiën onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot indexering van de basisbedragen die dienen voor de berekening van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een voertuig dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld (artikel 18, § 3, punt 9, derde lid, KB/WIB 92) vrijstelt van de voorafgaandelijk akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende : - dat de bedragen die tot grondslag dienen voor de berekening van het voordeel van alle aard voortvloeiende uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, aan de spilindex 99,14 gekoppeld zijn; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de spilindex is overschreden; - dat de spilindex is overschreden in de maand december 2007; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2008; - dat ze bijgevolg zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel die voorkomt in afdeling III van bijlage I, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000, 2 februari 2001, 13 juli 2001, 4 maart 2002, 28 februari 2003, 10 februari 2004, 21 januari 2005, 17 februari 2006 en 31 januari 2007, wordt vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2008 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 3.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van13 september 1993.

Koninklijk besluit van 7 december 1998, Belgisch Staatsblad van 23 december 1998.

Koninklijk besluit van 27 januari 2000, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 2 februari 2001, Belgisch Staatsblad van 16 februari 2001.

Koninklijk besluit van 13 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001.

Koninklijk besluit van 4 maart 2002, Belgisch Staatsblad van 19 maart 2002, ed. 3, err. 9 april 2002.

Koninklijk besluit van 28 februari 2003, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2003, ed. 2.

Koninklijk besluit van 10 februari 2004, Belgisch Staatsblad van 18 februari 2004.

Koninklijk besluit van 21 januari 2005, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2005.

Koninklijk besluit van 17 februari 2006, Belgisch Staatsblad van 23 februari 2006.

Koninklijk besluit van 31 januari 2007, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2007, err. 15 februari 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^